تحلیل جغرافیایی ساختمان‌های بلندمرتبه(مطالعه موردی: مناطق جنوب رودخانه زاینده‌رود در شهر اصفهان)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

چکیده
امروزه مسائلی نظیر: افزایش سریع جمعیت در شهرها، افزایش مهاجرت به شهرها، نیاز به اسکان در شهرها، کمبود زمین، بالا بودن قیمت و گسترش افقی شهرها باعث شده که ساخت بناهای بلند به شدت مورد توجه قرار گیرد. در این پژوهش مسایل ساختمان‌های بلندمرتبه در مناطق جنوب رودخانه زاینده‌رود در شهر اصفهان بررسی شده است و تعدادی از ساختمان‌های بلند موجود در مناطق‌5، 6 و 13 مورد تحلیل قرار گرفته است. اهمیت این پژوهش از این جهت است که بلندمرتبه‌سازی در مناطق جنوب رودخانه زاینده‌رود اثرات متفاوت بسیاری بر سطح شهر و ساکنان آن دارد و در سال‌های اخیر بلندمرتبه‌سازی‌های بی رویه ای در سطح شهر خصوصاً در این مناطق صورت گرفته است.
پژوهش حاضر از نوع کاربردی بوده و روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است. روش گردآوری اطلاعات به صورت ترکیبی از روش‌های کتابخانه ای و پیمایشی است. برای تحلیل‌های آماری از نرم افزار‌ SPSS و برای ترسیم نقشه ها از نرم افزار های GISاستفاده شده است.
یافته‌های پژوهش‌حاکی از آن است که: در‌‌سال‌های اخیر‌ بلندمرتبه‌سازی‌های بی‌‌رویه‌‌ای در‌ سطح شهر ‌اصفهان و به‌ خصوص در ‌‌مناطق جنوب‌ رودخانه زاینده‌رود صورت گرفته است. ساختمان‌های بلندمرتبه در مناطق جنوب رودخانه زاینده‌رود اثرات منفی بر‌جای‌ گذاشته است از جمله انسداد دید و چشم انداز ساختمان‌های اطراف،جلوگیری از جریان باد در سطح شهر،تأثیرات ترافیکی، مسائل اجتماعی- فرهنگی و ... . ساختمان‌های بلند و وضعیت آن‌ها در مناطق 5، 6 و 13 باعث اختلاف در میزان ترافیک شده است. به طوری که ترافیک در منطقه 5 بیشتر از منطقه 6 و 13 بوده است. مسائل اجتماعی و فرهنگی ایجاد شده به وسیله‌ی ساختمان‌های بلند در مناطق 5، 6 و 13 متفاوت بوده است. منطقه 13 بیشترین مسائل اجتماعی و فرهنگی را دارا بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Geographical analysis of Tall Buildings (The Case Study: Southern Regions of Zayandeh River in Isfahan city)

چکیده [English]

Abstract
Today, issues such as: the rapid increase in urban population, increasing migration to urban areas, the need for housing in urban areas, land shortages, high prices and a horizontal expansion of cities has led to strongly consider the construction of tall buildings. In this study,the problems of high-rise buildings in the southern regions of Zayandeh river in Isfahan has been examined and a number of high-rise buildings in regions 5, 6 and 13 has been analyzed. The importance of this research is that tall building in the southern regions of Zayandeh river many different effects on the city and its residents are and In recent years, high-level non-procedural soft-peddling in the city, especially in these areas has been made.
This research was functional and cross – sectional study. Combination of data collection methods and survey library. In this study, SPSS software for statistical analysis and GIS software for mapping was used.
The results of the study indicate that: In recent years without procedural tall building in the city and particularly in the southern regions of Zayandeh river taken. High-rise buildings in the southern regions of Zayandeh river has had negative effects on Including obstruction of vision and perspective of the surrounding buildings, to prevent wind flow in the city, traffic impact, social – cultural issues and … . Tall buildings and their status in the regions 5, 6 and 13 cause the difference is the amount of traffic. so that traffic in the area 5 is higher than the 6 and 13. Social and cultural issues created by tall buildings in zones 5, 6 and 13 were different. District 13 has been the most social and cultural issues.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Residential
 • condominium
 • high-rise buildings
 • Isfahan
 1. بخت‌آور، ‌هما، 1375. معماری‌مدرن،‌معماری‌سنتی، مجموعه ‌مقالات ‌سومین سمینار سیاست‌های توسعه مسکن در ‌ایران، ناشر:‌وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن)، ‌جلد ‌اول، تهران.
 2. بمانیان، محمدرضا، ‌1390. ساختمان بلند و شهر تحلیل تأثیرات فرهنگی و اجتماعی ساختمان‌های بلند بر شهرهای بزرگ، نشر شهر، تهران.
 3. پورموسوی،‌‌‌ موسی،‌ ‌‌زنگنه‌‌شهرکی، ‌‌سعید‌، ‌احمدی‌فرد، ‌نرگس ‌و ‌ناصح‌عبدی ‌1390. ‌‌‌‌تأثیر ‌بلندمرتبه -‌‌سازی بر میزان جرایم شهری‌ (مطالعه‌ ‌موردی:‌‌ مناطق‌ بیست‌‌و‌‌دو‌‌گانه‌ تهران)،‌ پژوهش‌های جغرافیای‌ انسانی، شماره 77، تهران.
 4. حسین‌زاده دلیر،‌‌کریم و محمد‌جواد حیدری‌ 1390. تحلیلی بر بلندمرتبه‌سازی و معایب آن در ایران، رشد آموزش جغرافیا، دوره‌ بیست و پنجم، شماره 4، تهران.
 5. دانشپور،‌سید‌عبدالهادی، مهدوی‌نیا، ‌مجتبی و محمد‌مهدی غیائی ‌1388. جایگاه دانش‌روان ‌شناسی محیطی‌ در‌ ساختمان‌های ‌بلندمرتبه با‌ رویکرد ‌معماری پایدار،‌ نشریه ‌هویت ‌شهر، ‌سال سوم، شماره ‌5، تهران.
 6. رشنو، مژگان و نوید سعیدی رضوانی 1391. بررسی کیفیت محیط سکونتی در مجتمع‌های مسکونی‌ مطالعه‌ موردی:‌ مجتمع‌ مسکونی میلاد قزوین، ماهنامه بین المللی اطلاع رسانی، آموزشی و پژوهشی شهر و منظر، سال سوم، شماره 20، تهران.
 7. رموک، میترا 1381. عوارض‌سنجی و مکان‌یابی ساختمان‌های بلندمرتبه در تهران، فصلنامه پژوهشی تحلیلی، آموزشی مدیریت شهری،سال سوم، شماره 12-11، تهران.
 8. رهنما، محمد رحیم و فرزانه رزاقیان‌ 1392. مکان‌یابی ساختمان‌های بلند با تأکید بر نظریه رشد هوشمند شهری در منطقه 9 شهرداری مشهد، مجله اقتصاد فضا، شماره 9.
 9. سجادی‌نائینی،‌ سید‌مهدی ‌1380. راهنمای‌ جدید ‌شهر ‌اصفهان،سازمان ‌ایرانگردی‌ و‌جهانگردی‌استان اصفهان.
 10. شاکری، ‌‌اقبال و امید‌ صمدی ‌‌واقفی‌ 1385. بلندمرتبه‌سازی؛‌‌ پاسخی برای‌‌کاهش مناطق متراکم و ‌فرسوده شهری.

11. صفوی،‌ سید‌یحیی 1380. ملاحظاتی بر بلندمرتبه‌سازی در تهران: ساختمان‌های بلندمرتبه در تهران، نشریه رشد آموزش جغرافیا، سال شانزدهم، شماره 58، تهران.

12. عزیزی، محمد‌مهدی و صارم ملک ‌محمد‌‌نژاد‌ 1386. بررسی تطبیقی دو الگوی مجتمع‌های مسکونی (متعارف و بلندمرتبه) مطالعه موردی: مجتمع‌های مسکونی نور (سئول) و اسکان تهران، نشریه هنرهای زیبا، شماره 32، تهران.

13. فرهودی،‌ رحمت‌اله‌ و علیرضا ‌محمدی‌ 1380. ‌تأثیر‌ احداث ساختمان‌های بلندمرتبه بر کاربری‌های شهری‌ مطالعه موردی: مناطق 1. 2و 3 شهر تهران، پژوهش‌های جغرافیایی،‌شماره 41، تهران.

14. قائد رحمتی، صفر و نسیم حیدری‌نژاد. 1388. گسترش فیزیکی شهرها و ضرورت تعیین حریم امن شهری‌(نمونه: شهر اصفهان)، فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی، سال اول، شماره 1، نجف آباد.

15. کریمی مشاور، مهرداد، منصوری، سید امیر و علی‌اصغر ادیبی 1389. رابطه چگونگی قرارگیری ساختمان‌های بلندمرتبه و منظر شهری، مجله باغ نظر، سال هفتم، شماره سیزده، تهران.

16. معاونت برنامه‌ریزی، پژوهش و‌ فناوری اطلاعات 1392. آمارنامه شهر اصفهان1391، شهرداری اصفهان     معاونت برنامه‌ریزی، پژوهش و فناوری اطلاعات،چاپ اول.

 1. معاونت برنامه‌ریزی،پژوهش‌‌و‌فناوری اطلاعات‌ 1390. آمارنامه شهر اصفهان 1389، شهرداری اصفهان.

18. نجفی خوشردی، مبینا، خادم، عادله و صدیقه لطفی، 1392. بررسی تأثیر احداث ساختمان‌های بلند بر کاربری شهری، مطالعه موردی شهر قایم‌شهر، اولین همایش ملی جغرافیا شهرسازی و توسعه پایدار، تهران.

19. Hayati, H., and Sayadi, M.H. 2012. Impact of tall buildings in environmental pollution, Environmental Skeptics and Critics, pp 8-11.

20. Pank, will, Herbert Girardet and Greg, Cox 2002. Tall Buildings and Sustainability.

21. www.isfahan.ir/index.aspx?tempname=shahrsazi