واکاوی آسیب های اجتماعی در محلات فرسوده شهری (نمونه موردی: منطقه سه شهر ساری)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشکده علوم زمین و سیستم اطلاعات جغرافیایی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشجو

چکیده

یکی از عوامل موثر بر میزان جرایم و آسیب های اجتماعی، مکان و مناطق جرم خیز است. جرم و انحرافات اجتماعی دارای ظرف مکانی و زمانی منحصربفردی است که باعث می شود رفتار مجرمانه در واحد مکان، توزیع فضایی یکسانی نداشته باشد. هدف اصلی پژوهش شناسایی عوامل موثر بر شکل گیری آسیب های اجتماعی در محلات فرسوده می باشد. روش پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی- توسعه ای و از لحاظ نوع، اسنادی و میدانی می باشد. محلات فرسوده منطقه سه شهر ساری به عنوان منطقه مورد مطالعه این تحقیق انتخاب شده است، در این پژوهش، حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 320 نفر بدست آمده که با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. اطلاعات و داده ها با بهره‌گیری از نرم‌افزار Spss,Excel در قالب آزمون-های آماری ضریب همبستگی پیرسون، فی – کرامر و آزمون خی دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیقات نشان می دهد که بین میزان ارتکاب جرایم و ویژگی های کالبدی محل وقوع جرم و ویژگی های اجتماعی- اقتصادی ساکنان محلات ارتباط معنادار و بالایی وجود دارد و از این نظر محلات فرسوده مکان مستعدی برای پیدایش و رشد جرایم و آسیب های اجتماعی به شمار می روند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis and Surviving the social harms of old urban neighborhoods (Case study: The third area of Sari city

نویسنده [English]

 • masoud modanlou 2
1
2
چکیده [English]

One of the factors affecting crime rates and social damage, and location of the tumor mass. Crime and social deviance is unique in space and time Which makes culpability in the same place, Spatial distribution is not uniform. The main purpose of this study to identify factors influencing the formation of social ills is worn in places. The aim of the present study, applied and the type of documents is athletics.Surrey old neighborhoods in three cities selected as the study area for this study, In this study, the sample size was calculated using the formula 320 Cochran, who were selected by random sampling. Data with the software Bhrh‌Gyry Spss, Excel tests using Pearson's correlation coefficient, fi - Kramer and chi-square test were analyzed. Research results show that Between the crime and the physical characteristics of the crime scene And socioeconomic characteristics of the local residents, there is a high correlation And the place looks run down areas prone to rise and growth of crime and social damage(Drug use, theft and robbery, conflict, migration, poverty, cultural, sexual perversion, insecurity, women and children, suicide and unfamiliar faces) Be considered.Research results show that Between the crime and the physical characteristics of the crime scene And socioeconomic characteristics of the local residents, there is a high correlation And the place looks run down areas prone to rise and growth of crime and social damage(Drug use, theft and robbery, conflict, migration, poverty, cultural, sexual perversion, insecurity, women and children, suicide and unfamiliar faces) Be considered.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Social harm
 • old neighborhoods
 • and places related crime
 1. احمدآبادی، زهره و مریم صالحی.1387. رابطه مکان و جرم. فصلنامه رفاه اجتماعی، سال هفتم، شماره 27.
 2. احمدی، محمود.1383. مسائل و راهکارهای تجمیع پلاک­ها و نوسازی بافت­های ناکارآمد (با توجه به شرایط شهر تهران)، فصلنامه عمران و بهسازی شهری هفت شهر، سال پنجم، شماره پانزدهم و شانزدهم. بهار و تابستان
 3. برارپور، ثمره.1389. نقش توسعه درونی و باززنده‌سازی مناطق قدیمی و فرسوده و ناکارآمد شهری در توسعه کالبدی شهر، مطالعه موردی: شهر قائمشهر، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: دکتر محمدمهدی حسین زاده، دانشگاه آزاد واحد نور
 4. پروین، ستار و عبدالحسین کلانتری.1392. مهاجرت درون شهری و امکان شکل‌گیری آسیب‌های اجتماعی (مطالعه موردی محله دروازه غار)، فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی، شماره 35 ، پاییز
 5. پوراحمد، احمد، محمدتقی رهنمایی و محسن کلانتری.1382. بررسی جغرافیایی جرایم در شهر تهران. فصلنامه پژوهش­های جغرافیایی، شماره 44.
 6. تاک و تیدل.1380. امن سازی مراکز شهرها؛ تجربة کاونتری و ناتینگهام، ترجمة علی عربی‌دانا، شهرداری‌ها سازمان شهرداری‌های کشور، تهران سال 3 (34).
 7. توسلی، غلامعباس. 1379. جامعه شناسی شهری، ج 6، تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.
 8. جهاد دانشگاهی.1390. طرح جامع شناسایی آسیب‌های اجتماعی کلانشهر اهواز به تفکیک نواحی، اهواز. دانشگاه شهید چمران اهواز. معاونت پژوهشی.
 9. حاتمی‌نژاد، حسین و حجت حاتمی‌نژاد. 1391. تحلیلی جغرافیایی پیرامون اثرگذاری کالبد مناطق شهری بر ایجاد جرم نمونه موردی: سکونتگاههای غیر رسمی مشهد. فصلنامه علمی پژوهشی برنامه‌ریزی منطقه‌ای، سال 2، ش 7.
 10. حیدر نتاج، وحید. 1388. خدمات شهری در بافت­های تاریخی شهرها، مجله شهرداری‌ها، ضمیمه شماره 61 .
 11. خبرگزاری ایسنا، 1394. مصاحبه با آقای آخوندی (وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم، شنبه ۷ تیر)

12. رضوان، علی  و منصور فتحی. 1391. بررسی عوامل مرتبط با احساس ناامنی در محلات شهری؛ در ناحیة 3  منطقة 17 شهرداری تهران، فصلنامة علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال 12، شماره 45.

13. زیاری، کرامت ا.. و بیرانوند، مریم. 1387. ارائه الگوی بهینه بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده مورد: شهر یزد، خلاصه مقالات اولین همایش بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری، مشهد.

14. صالحی، اسماعیل. 1387. عوامل فضایی و کالبدی مؤثر در پیدایش آنومی در محله‌های شهری، چکیدة مقالات همایش توسعة محله‌ای چشم‌انداز توسعة پایدار شهر تهران.

15. عبداللهى، مریم. 1385. پیشگیرى از جرم از طریق برنامه­ریزى کاربرى اراضى شهرى (مورد مطالعه: سرقت در شهر زنجان)، پایان­نامه کارشناسى‌ارشد، استاد راهنما: دکتر محسن کلانتری، دانشگاه زنجان، دانشکده علوم انسانى، زنجان

 1. لینچ، کوین. 1372. سیمای شهر (ترجمة منوچهر مزینی)، تهران: انتشارات دانشگاه تهران
 2. مرکز آمار ایران، 1385، سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385.  
 3. ممتاز، فریده.1382.انحرافات اجتماعی. تهران: شرکت سهامی انتشار.
 4. مهندسان مشاور هفت شهر آریا. 1392. طرح بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهرساری؛ شهرداری ساری، سازمان عمران و مسکن سازان استان مازندران.
  1. Aliber, M. 2003. Chronic poverty in south Africa: incidence, causes and policies. Journal of World Development. 31(3): 473-490.
  2. Berk bak & et al. 2010. Trends in urban and slum indicators across developing world cities, 1990–2009. Habitat International, 32: 86–108.
  3. Cowan, R. 2005, The Dictionary of Urbanism, London, Street Wise Press.
  4. Gerasmick & et al. 2008. social disorganization, dieorder, social cohesion, informal control:a reformation and test of systemic social disorganization theory. Western Michigan University, doctoral dissertation.
  5. Greenberg, S.W. and Rohe, W.M. 2012. Neighborhood design and crime: A test of two perspectives. Journal of the American Planning Association, 50(1), 48-61.
  6. Haralambos, 2010. The concept of social disorganization, from theories of deviance edited by Stuart .H. traub and Craig Little, peacock publishers, INC.
  7. HeFelson & et al. 2003. Knowledge development and management for urban poverty alleviation. Journal of Habitat international 27: 381-392.
  8.  HeKelark & et al. 2007. Human ecology and social disorganization, from varieties of criminology: reading from a dynamic discripline, edited by G, Barak praeger publishers.
  9. Hemmasi & Kessler, 2005. Encyclopedia of the City. Published by Routledge.
  10. HeNeyouman, 2006. Rethinking the Chicago school of criminology: a new era of immigration from immigration and crime, race. Ethnicity and violence edited by Ramiro Martinez& Abel Valenzuela .new your university press.
  11. HeTaitel & et al. 2004. Urban theory and the urban experience, published by Routledge.
  12. McCord, E.S. and Ratcliffe J.H. 2009. Intensity Value Analysis and the Criminogenic Effects of Land use Features on Local Crime Patterns, Crime Patterns and Analysis, 2(1): 7, available at: www.jratcliffe.net/papers/McCord_Ratcliffe.
  13. Petrella, L. 2004. Urban Space and Security Policies: between inclusion and privatization, UN-HABITAT, World Urban Forum, Barcelona, Spain.
  14. Wallace, M., Wisener, M. and Collins, K. 2006. Statistics Canada, Neighbourhood Characteristics and the Distribution of Crime in Regina.