امنیت غذایی و پیامدهای آن در مناطق روستایی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 دانشگاه کردستان

3 دانشگاه رازی

چکیده

هدف از پژوهش کاربردی حاضر که با روش توصیفی ـ تحلیلی انجام گرفته است، بررسی وضعیت امنیت غذایی و سنجش پیامدهای امنیت غذایی بر جوامع روستایی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه سرپرستان خانوارهای روستایی شهرستان روانسر تشکیل می‌دهد که با استفاده از فرمول کوکران، 180 نفر از سرپرستان خانوار به‌عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شده‌اند. ابزار اصلی پژوهش پرسشنامه استاندارد امنیت غذایی وزارت کشاورزی آمریکا (USAD) بوده و برای بررسی پیامدهای امنیت غذایی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده که روایی و پایایی آن به‌ترتیب با کسب نظرات کارشناسان مربوطه و انجام پیش‌آزمون با تعداد 30 پرسشنامه در یکی از روستاهای خارج از محدوده مورد مطالعه تأیید شد. پرسشنامه‌ها، با توجه به بنیان‌های جغرافیایی، در بین 17 روستای محدوده مورد مطالعه توزیع گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها (داده‌ها ترکیبی از متغیر مستقل امنیت غذایی و شش متغیر وابسته کیفیت زندگی، از بین بردن دارایی، فشار بر منابع آب، تغییر کاربری اراضی، اصول پایداری و تخریب مراتع، جنگل-ها و حیات وحش، است) از مدل معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج بررسی وضعیت امنیت غذایی در محدوده مورد مطالعه نشان داد، 25 درصد افراد دارای امنیت غذایی و 75 درصد در گروه‌های مختلف ناامنی غذایی (ناامنی غذایی بدون گرسنگی 7/26 درصد، ناامنی غذایی با گرسنگی متوسط 9/23 درصد و ناامنی غذایی با گرسنگی شدید 4/24 درصد) واقع شده‌اند. نتایج مدل برازش شده پیامدهای امنیت غذایی بر ساکنان روستایی شهرستان روانسر نشان داد، امنیت غذایی بیشترین اثرات را بر سه متغیر از بین بردن دارایی، فشار بر منابع آب و تخریب مراتع، جنگل‌ها و حیات وحش، به‌ترتیب با اثرات کل 402/0، 304/0 و 262/0، داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Food security and its implications on rural areas

چکیده [English]

The aim of the present application which was carried out using descriptive analytical, is the Food Security Status and Measure food security implications on rural communities. The study sample was composed of the All heads of rural households Ravansar Township, using Cochran formula, Have been selected as a sample of 180 household heads. The main research tool is United States Department of Agriculture Questionnaire (USAD) and used to assess the implications food security questionnaire which confirmed its validity and reliability respectively, using the expert opinions and Pre-test, with a total of 30 questionnaires in a village outside the study area. Questionnaires were distributed according to geographical basis, in the 17 villages of the study area. The data analysis was performed using structural equation modeling (data is a combination of Independent variable food security six variables Quality of life, Destroying property, Pressure on water resources, Land use change, Principles of Sustainability and Degradation of pastures, forests and wildlife). Show results for food security situation in the study area have food security 25 percent of people and 75 percent in the group of food insecurity (Food insecurity without hunger 26.7 percent, Food insecure with moderate hunger 23.9 percent and Food insecure with severe hunger 24.4 percent). Show results for food security implications the fitted model on the rural residents Ravansar Township and have a food security greatest impact on destroying property, Pressure on water resources and degradation of pastures, forests and wildlife variables, respectively, with a total effect of 0.402, 0.304 and 0.262.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Rural Development
 • Food Security
 • food security implications
 • Ravansar
 1. اصغریان دستنایی، اعظم. عزت‌اله کرمی و مرضیه کشاورز. 1392. تعیین کننده­های امنیت غذایی خانوارهای روستایی، اقتصاد کشاورزی، جلد 7، شماره 1، صص 109-87.
 2. امینی, عباس و داود جمینی. 1393. تحلیلی بر ارزیابی جامعة روستایی از عملکرد نهاد دهیاری با استفاده از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری. تحقیقات جغرافیایی، شماره 113، صص 196-177.
 3. رامش، طاهره. احمدرضا درستی مطلق و مرتضی عبداللهی. 1388. شیوع ناامنی غذایی در خانوارهای شهر شیراز و ارتباط برخی عوامل اقتصادی- اجتماعی و جمعیتی با آن در سال 1387. مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، سال چهارم، شماره 4، صص 64-53.
 4. سعدی، حشمت‌اله و هاجر مودب. 1392. سنجش میزان امنیت غذایی زنان سرپرست خانوار و عوامل مؤثر بر آن (مطالعه موردی: شهرستان رزن)، نشریه زن در توسعة و سیاست، دوره 11، شماره 3، صص 426-411.
 5. سعدی، حشمت­اله. مینو عزیزی و موسی اعظمی. 1393. آموزش­های ترویجی و امنیت غذایی خانوارهای کشاورز (مورد مطالعه: شهرستان قروه)، تحقیقات اقتصاد و توسعة کشاورزی ایران، دوره 45، شماره 3، صص 499-483.
 6. سواری، مسلم، حسین شعبانعلی فمی و ژیلا دانشورعامری. 1393. امنیت غذایی و عوامل مؤثر بر آن در جامعة روستایی شهرستان دیواندره، پژوهش­های روستایی، دوره 5، شماره 2، صص 332-313.
 7. صفرپور، محجوبه. احمدرضا درستی‌مطلق و سیدمصطفی حسینی و فرزانه رنجبر نوشری و محبوبه صفرپور و میلاد دانشی مسکونی و سمانه عزیزی و آروین کاشانی. 1392. شیوع و پیامدهای ناامنی غذایی و ارتباط آن با برخی عوامل اجتماعی ـ اقتصادی، مجله دانش و تندرستی، دوره 8، شماره 4، صص 198-193.
 8. صفرخانلو، الهام و امیر محمدی‌نژاد. 1390. بررسی اثر ضایعات نان بر خط فقر و شاخص امنیت غذایی خانوارهای شهری و روستایی ایران طی سالهای 1380-86، اقتصادکشاورزی و توسعة، سال 19، شماره 75، صص: 77-53.
 9. قاسمی، وحید. 1389. مدل­سازی معادله ساختاری با کاربرد Amos Graphics، نشر جامعة ­شناسان، تهران.
 10. مهرابی بشرآبادی، حسین و عبدالحسین اوحدی. 1393. بررسی عوامل موثر بر امنیت غذایی در ایران، اقتصاد کشاورزی، ویژه‌نامه، صص 121-111.
  1. Anderman T.L., Remans R., Wood S., DeRosa K., and DeFries, R. 2014. Synergies and tradeoffs between cash crop production and food security: a case study in rural Ghana, Food Sec. 6: 541–554.
  2. Bala, B.K., Alias, E.F., Arshad, F.M., Noh. K.M., and Hadi, A.H.A. 2014. Modelling of food security in Malaysia, Simulation Modelling Practice, 47: 152–164.
  3. Bashir, M.K., Schilizzi, S., and Pandit, R. 2012. The determinants of rural household food security in the Punjab, Pakistan: an econometric analysis. Working Paper No.122526, School of Agricultural and Resource Economics, University of Western Australia, Crawley, Australia.
  4. Bickel, G., Nord, M., Price, C., Hamilton, W., and Cook, J. 2000. Guide to Measuring Household Food Security, United States Department of Agriculture, Available in: http://www.fns.usda.gov/guide-measuring-household-food-security-revised-2000.
  5. Coates, J., Swindale, A., and Bilinsky, P. 2007. Household Food Insecurity Access Scale (HFIAS) for Measurement of Food Access: Indicator Guide VERSION 3, August 2007, Available in: www.fantaproject.org.
  6. Cohen, B. 2002. Community Food Security Assessment Toolkit, Electronic Publications from the Food Assistance & Nutrition Research Program, July 2002.
  7. Diagne, R. 2013. Food security and agricultural liberalization, thesis for obtaining doctor of economic sciences, rapporteur: mr.jerome ballet, Universite de nice sophia antipolis.
  8. FAO, 2010. The State of Food Insecurity in the World: Addressing food insecurity in protracted crisis. Food and Agricultural organization of the nited Nations, Rome.
  9. International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, 2006. How to conduct a food security assessment A step-by-step guide for National Societies in Africa, available in: www.ifrc.org.
  10. Kimetrica International Limited, 2009. Food Security Guidelines RSB Version 1.0, Published by the Roundtable on Sustainable Biofuels, Available in:http://www.globalbioenergy.org/uploads/media/1209_RSBFood_security_guidelines.pdf.
  11. Lai, J.U., and Lin, C.T. 2008. What factors drive corporate customer satisfaction with e-banking services? PACIS 2008 Proceedings.
  12. Leunufna S., and Evans M. 2014. Ensuring food security in the small islands of Maluku: A community genebank approach, Journal of Marine and Island Cultures, 3, 125–133.
  13. Nord M., Coleman-Jensen A., Andrews M., and Carlson S. 2010. Household Food Security in the United States 2009. U.S. Dept. of Agriculture, Econ. Res. Serv. November 2010.
  14. See, L., Fritz, S., You, L., Ramankutty, N., and Herrero, M. 2015. Improved global cropland data as an essential ingredient for food security, Global Food Security, 4: 37-45.
  15. Sinyolo, S., Mudhara, M., and Wale E. 2014. Water security and rural household food security: empirical evidence from the Mzinyathi district in South Africa, Food Sec. 6:483–499.
  16. Siyoum, A.D. 2012. Broken Promises Food Security Interventions and Rural Livelihoods in Ethiopia, Thesis Wageningen University, September 2012.
  17. Smyth, S.J., Phillips, P.W.B., and Kerr, W.A. 2015. Food security and the evaluation of risk, Global Food Security, 4: 16-23.
  18. Sultana M.N., Uddin, M.M., Ridoutt, B., Hemme, T. and Peters, K. 2015. Benchmarking consumptive water use of bovine milk production systems for 60 geographical regions: An implication for Global Food Security, Global Food Security, 4: 56-68.
  19. Trefry, A., Parkins, J., and Cundill, G. 2014. Culture and food security: a case study of homestead food production in South Africa, Food Sec. 6: 555–565.