برنامه‌ریزی محله‌محور و بازآفرینی پایدار بافت‌های فرسوده شهری با تاکید بر سرمایه اجتماعی (نمونه موردی: محله جولان شهر همدان)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه چمران اهواز

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی‌‌ شهری شهید چمران اهواز

چکیده

عوارض و مشکلات نواحی فرسوده شهری، بنا به سرشت خود چندوجهی و چند بعدی هستند و در هر مورد به شکل خاصی بروز می-نماید. از عمده‌ترین رویکردها در زمینه پایداری، احیای بافت‌های شهری و تأکید بر رویکرد بازآفرینی است. مقاله حاضر باهدف تحقق برنامه‌ریزی محله‌محور و بازآفرینی محلات فرسوده شهری با تاکید بر سرمایه اجتماعی محلات و پاسخ-گویی به سوال اصلی پژوهش می‌باشد که؛ به چه طریقی می‌توان رویکرد مداخله‌ای مناسب در راستای پایدارسازی بافت فرسوده محله جولان شهر همدان را فراهم کرد؟ در پژوهش حاضر برای دستیابی به هدف پژوهش، با روش تحلیلی ـ توصیفی و براساس مطالعات صورت گرفته از طریق برداشت‌های میدانی، اسناد فرادست و مصاحبه با ساکنین و پرسشنامه؛ با بهره‌مندی از آزمون‌های آماری اسپیرمن و رگرسیون چندمتغیره و روش تحلیل SWOT ضمن احصاء چالش‌ها، نقاط ضعف، فرصت‌ها و نقاط قوت مزبور و براساس متغیرهای اثر‌گذار بر پایداری در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و زیست محیطی و همچنین متغیرهای مربوط به سرمایه اجتماعی سعی شده است چگونگی بازآفرینی پایدار محله جولان همدان را در قالب برنامه‌ای جامع و یکپارچه ارائه نماید. نتایج تحقیق حاکی ازآن است که اگر رویکرد به بازآفرینی؛ اجتماع مدار، یکپارچه، جامع و استراتژیک باشد و در جهت فرهنگ-سازی، ظرفیت‌سازی، نهادسازی و ابزارسازی باشد و از طریق آموزش، اطلاع‌رسانی، مستندسازی، ترویج، برنامه‌ریزی و تهیه طرح، بستر لازم برای تحقق برنامه‌های بازآفرینی پایدار را در محله جولان همدان با حضور حداکثری مردم فراهم می‌نماید؛ آنگاه به خودی خود رویکرد بازآفرینی پایدار حاصل خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Community -based planning and urban renewal, sustainable worn tissue with an emphasis on social capital Case Study: Jollan neighborhood of Hamadan

نویسنده [English]

 • javad zarei 2
1
2
چکیده [English]

According to statistics, nearly half of the world population living in urban areas are expected to increase in the coming decades as well. One of the main approaches in the field of sustainability, urban revival and renewal approach is stressed. The approach of reconstruction, rehabilitation, modernization and redevelopment of urban renewal and regeneration evolved in this way, regardless of the area of the body, according to field observations emphasize the social, economic, cultural and art has experienced. This urban renewal urbanism as an action within the tissue can have a variety of dimensions and directions. The present study aimed to achieve community -based planning and urban renewal of old neighborhoods with an emphasis on the social capital of communities and respond to the question is, That, in what could be an appropriate approach to intervention in the old neighborhood stabilization of the Golan Hamedan provided ? In this study, for the purpose of research, using descriptive analysis and studies were carried out through field visits and interviews with residents, and surveys national documents, With the benefit of Spearman and multivariable regression tests and SWOT analysis also recognized the challenges, weaknesses, opportunities and strengths. And on the variables affecting the stability of the social, economic , physical and environmental, as well as variables related to social capital have tried to recreate how stable the Golan neighborhood Hamedan provide a comprehensive and integrated program, that If the approach to regeneration, community -based, integrated, comprehensive and strategic, then reinvented itself sustainable approach will be achieved

کلیدواژه‌ها [English]

 • community -based planning
 • Recreation
 • old texture
 • Jollan neighborhood
 • Hamedan
 1. Amine, Mohammadi, 2007. Urban Dilapidated Texture and Effects of Elements on them http:// www.udro.org.ir/news/fullstory.asp?n=2543.
 2. Amin Nasser, Araz, 2006. the planned neighbourhood (basics concepts, definitions, methods), Journal of Urban Development References, Number of the nineteenth and twentieth centuries.
 3. Andreasen Anders, Bard. 2002. Bridging Human Rights and Governance: Constructing Civic Competence and the Reconstitution of Political Order. Kluwer. Law International. Netherland.95
 4. Bulleen P., and Onyx J. 1999. Social Capital: Family Support Services and Neighbourhood and Community Centres in new south wales: An Analysis, Discussion Paper, Centre for Australian Community, Organisations and Management, Sydney, PO.Box 181, Coogee NSW 2034.
 5. Department for Communities and Local Government, 2011. Factsheet 6; Neighborhood Management.
 6. Faraji Mullahs the, 2010.  ̋ Variety of intervention methods in development and urban renewal ̋, monthly information, education, research councils, No. 54.
 7. Farshid, H. 2010. Tracking methods of government intervention in the context of urban wear, monthly information, education, research councils, and No. 54.
 8. Enemark, J. 2004. Urban Social Planning, Australia, Vilz University, Australia Press.
 9. Fayers, Peter, Machin, David 2000. Quality of life, Assessment, Analysis and Interpretation, John Wiley & Sons, New York.
 10. Haji pour, Khalil, 2007. an introduction to the evolution and development of approaches to urban renovation) period after the First World War to the beginning of the third millennium, the idea of ​​Iranshahr, a quarterly journal on Shhrshnasy, Second, 9 and 1.
 11. Habibi, Seyyed Mohsen, Purpose, M. 2007. Urban restoration, Tehran University Press, the sixth edition, New edition.
 12. Habibi, Seyed Mohsen and purpose, Maliha, 2005.  ̋Urban restoration, definitions, theories, experiences, charters and resolutions Jhany, Tehran, Tehran University Press, first edition.
 13. Homayoni, H. 2006. Morphological, social and historic fabric of cities in the face of the earthquake in crisis management, the first national conference on earthquake disaster management in cities with historical context , 9 to 11 December, University of Yazd.
 14. Hull city council, Urbanregeneration, ̋ to promote urban regeneration and anti-poverty strategies ̋, may 2000.
 15. Harvey, David 1985. The Urbanization of Capital, Basil Blackwell, Oxford.
 16. Gotham, Kevin Fox 2010. “Urban Theory”, Encyclopedia of Urban Studies, SAGE Publication, California, pp. 39- 943.
 17. Mousavi , Mir Ali Bagheri Najaf and Kashkouli, 2012. To evaluate the spatial distribution of quality of life in this city of Sardasht, Research and urban planning, Vol.III, No.IX.
 18. Mousavi, Seyyed Ahmad, 2006. Community development planning with an emphasis on social capital (In Mashhad), Master of Urban Planning, School of Architecture and Urban Planning, University of Madras.
 19. McDonald, S., Naglis, M., and Vida, M. 2009. Urban Regeneration For Sustainable Communites: A Case Study. Baltic Journal on Sustainability. 15(1): 49-59.
 20. Neighborhood Renewal Unit, 2006. Neighborhood Management – at the Turning Point? Office of the Deputy Prime Minister.
 21. Izadi Mohammad, 2010. Urban renewal, action and vision in organizing a comprehensive and integrated range of programs aimed at upgrading and urban renewal, seven cities, Journal of Civil and Urban Development, No. 3334, pp. 8073.
 22. Izadi, M.S. 2006. A study on city center Regeneration: A comparative analysis of two different approaches to there vitalization of historic city centres in Iran. Newcastle University.
 23. Izadi Mohammad, Health Zadeh, M. 2004. Protection and development are two complementary approaches to the contrary, Abadi Journal, 14: 2112.
 24. LUDA Project 2005. “integrating assessment into sustainable urban regeneration”, Key Action for City of Tomorrow & Cultural Heritage, European Union.
 25. Syrrett, Stephen, and North, D. 2008. Renewing Neighbourhoods, The Policy press, Great Britain.
 26. Report of the Local Services and Community Safety Overview and Scrutiny Committee (2011); Neighborhood Management, Birmingham City Council.
 27. Pourahmad, Ahmad Habib, Kiomars, Farmer, M. 2010. The evolution of the concept of urban renewal as a new approach in the context of urban wear, Journal of Islamic Iran, the first issue, pages 73 and 92.
 28. Vicente, Royuela and Jordi, Suriñach 2004. Constituents of Quality of Life and Urban Size, Social Indicators Research, December 2005, 74(3): 549-572.
 29. Vilaplana, Begona, partnership and networks as new mechanisms towards sustainable urban regeneration, development planning unit, university college London, 1998.