بررسی اثر سیاست‌های حمایتی دولت در مدیریت توسعه بافت‌های قدیمی و فرسوده شهری

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه گلستان

2 دانشگاه ازاد

3 سایر

چکیده

با شروع انقلاب صنعتی در غرب و قانون اصلاحات ارضی در ایران روند شهرنشینی با رشد چشمگیری مواجه شده و این رشد بیش از اندازه باعث شد ساخت و سازها در شهرها بی ضابطه گسترش یافته و در پی آن خیلی زودتر از آنچه که تصور می‌شد، این ساخت و سازها رو به فرسودگی نهاده و محله‌های با نام بافت فرسوده ایجاد گردد. هر چند این ساختمان‌ها به لحاظ به کار بردن هنر و علایق مردم آن زمان به‌طور چشم نوازی جلوه می‌کند. اما با مشکلاتی چون گسترش روز افزون فضاهای مخروبه و متروکه، ضعف امکانات و زیرساخت‌ها، نارسایی در شبکه حمل و نقل، رشد منفی جمعیت و... روبرو شده است. در این میان ناحیه تاریخی شهرها میراث ارزشمندی است که در طول زمان در هویت بخشی به حیاط شهری نقش ویژه‌ای ایفاء می‌کند. لذا نقش و تاثیر مدیریت شهری در برنامه‌ریزی ناحیه قدیمی و فرسوده بسیار تعیین کننده است. در این پژوهش جامعه آماری 3 ناحیه و 6 محله شهر بهشهر با جمعیتی بالغ بر 19868 نفر که بعنوان بافت فرسوده و قدیمی است انتخاب گردید. از طریق فرمول کوکران 182 نمونه تعیین و همین تعداد پرسشنامه تکمیل گردید. در این تحقیق از روش توصیفی– تحلیلی استفاده شد. از آزمون‌های آمار استنباطی جهت تحلیل روابط بین متغیرهای تحقیق استفاده شد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار spss  و  نمایش و تحلیل نتایج داده‌های تحلیلی و توصیفی از نرم‌افزار GIS و Excel استفاده شده است.بر این اساس, تاثیر پیامد سیاست‌های دولت بر نوسازی از طریق عواملی چون تسهیلات، انسجام و ارزش املاک و مستغلات سنجیده و با توجه به حد متوسط گویه‌ها و با عنایت به مقدار sig بدست آمده، محله فرودگاه، مهدیه بهشهر از بیشترین تسهیلات و امکانات دولتی در نظر گرفته شده برخوردار و محله شهید مدنی از کمترین امکانات بهره بوده‌اند. عدم تجهیز و آمادگی دستگاه‌های اجرایی، تعدد متولی، عدم همکاری کامل بانک‌ها و عدم آگاهی کامل ساکنین در بافت موجب کاهش اثر بخشی سیاست‌های دولت در این بافت شده است. اجرای دقیق‌تر سیاست‌ها در بخش‌هایی از این بافت نشانگر موفقیت این سیاست‌ها است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of the effect of Modernization and Reform of State's Policies in Urban Supportive Tissues

نویسندگان [English]

  • jafar mirkatoli 1
  • abbas alipor 2
  • abbasali hasani 3
چکیده [English]

With the onset of the industrial revolution in the West, and the law of the land reform process of urbanization faced with significant growth. This causes excessive growth of construction in cities without any special rules and laws are made following the burnout come much earlier than what is thought to be neighborhoods with old texture develops, although these structures in terms of art and interests of the people applying it to appear in the eyes of hospitality But the old neighborhood with problems such as increasing dilapidated abandoned spaces, facilities and infrastructure weaknesses, deficiencies in the transportation network, negative population growth, and Have been met The role and impact of urban management in the planning area is crucial historical In this process, as the highest level of urban settlements, have been the focus of this role. Global development prospects lie in this important role and continue to establish and maintain cities.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • old texture
  • facilities
  • consistency
  • values
- استفان، بیانکا، م بیرانوند، 1369. بازسازی یا مثله کردن، ماهنامه پیام یونسکو، شماره 248.
2- اسدپور، محمدرضا، شیخکانلوی، ناصر، 1387. بافت قدیم شهر بهشهر، دانشگاه مازندران.
3- باقریان، م. 1389. بازشناسی قابلیت‌های نوسازی در بافت‌های فرسوده بخش میانی بر پایه ویژگی‌های اجتماعی و فضا، مطالعه موردی: محله 19 از منطقه 17 شهر تهران، فصلنامه پژوهش‌های جغرافیایی استانی، شماره 156.
4- تبریزی، نازنین، 1390-1389. جزوء درس برنامه‌ریزی کاربری اراضی و بافت‌های تاریخی و کهن، دانشگاه آزاد نور، گروه جغرافیا.
5- حافظ‌نیا، محمدرضا، 1383. مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، چاپ هشتم، انتشارات سمت، تهران.
6- حبیبی، محسن و ملک، 1370. از شار تا شهر، انتشارات دانشگاه تهران، شماره 2304.
7- حسنی، عباسعلی،1390. بررسی پیامد سیاست‌های حمایتی دولت بر نوسازی و اصلاح بافت‌های فرسوده شهری، دانشگاه آزاد نور.
8- داوودپور، زهره و نیک‌نیا، ملیحه (1390). بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری راهبردی به سوی دستیابی به ابعاد کالبدی توسعه پایدار شهری، مطالعه موردی: بافت فرسوده کوی سجادیه، مجله آمایش محیط، زمستان 1390، 4 (15): 59-31.
9- رهنما، محمدرحیم، 1375. احیاء بافت قدیم و توسعه شهری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
10- سازمان برنامه و بودجه، 1368-1372. پیوست لایحه برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران هدف‌ها، خط مشی‌های اساسی و برنامه‌های اجرایی کلان و بخشی.
11- شکیبا منش، امیر (1387). ارتقاء کیفی و پویاسازی مراکز شهری، پایان نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه علم و صنعت ایران.
12- شماعی، ع، پوراحمد، احمد، 1383. تحلیلی بر سیاست‌ها و برنامه‌های بهسازی و نوسازی شهری در برنامه‌های توسعه کشور. فصلنامه پژوهش‌های جغرافیایی، شماره 48.
13- شماعی، علی و احمد پوراحمد، (1384). بهسازی و نوسازی شهری از دیدگاه علم جغرافیا، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران.
14- طرح تفضیلی بهشهر، 1383. مهندسین مشاور زیستا، اداره کل مسکن و شهرسازی مازندران.
15- طرح جامع بهشهر، 1379. مهندسین مشاور زیستا، اداره کل مسکن و شهرسازی مازندران.
16- طرح راهبردی، تفصیلی ویژه و طراحی بافت فرسوده (مساله‌دار) شهر ساوه، 1385. مهندسان مشاور طرح محیط پایدار.
17- عزیزی، م. و آراسته، م. 1389. ارزیابی موفقیت طرح‌های تجمیع در بافت تاریخی شهر یزد. نمونه موردی: مجموعه‌های مسکونی نفت و خاتم، مجله مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای، شماره 5: 28-1.
18- قاسمی، یاسر، 1389. تحلیل عوامل موثر بر توسعه بدون برنامه شهر بهشهر، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه فردوسی، دانشگاه فردوسی، مشهد.
19- کولبی، افشین، 1384. برنامه‌ریزی کیفیت زندگی شهری در مراکز شهری، تعاریف و شاخص‌ها، مجله جستارهای شهرسازی، سال چهارم، شماره 12.
 
20.Alvin, 1970. Bakeoff of the Sociology of Urban Region. Meredith Corporation U.S.A.
21.Kulshrestha, S.K. 2006.  Dictionary of Urban and Regional Planning.
22.Silveira, E. and Penna. 2005. An Agent-Based Model to Ruralurban Migration Analysis. arXiv: physics/0506021v1  2Jun 2005
23.Walmsly, D.J. 1988. Urban Living, Longman Scientific and technical, Network.