مدل‌های پیش‌بینی سفرهای آموزشی پیاده دانش‌آموزان.مطالعه موردی شهر مشهد

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشگاه فردوسی مشهد پردیس بین‌الملل

چکیده

  کاسته شدن از تعداد دانش‌آموزانی که مسیر خانه تا مدرسه را با روش پیاده‌روی طی می‌کنند، زنگ خطری برای برنامه‌ریزان شهری است. هدف از تحقیق حاضر، بررسی رابطه عوامل جمعیتی، اجتماعی، کالبدی و حمل و نقلی با سفرهای آموزشی دانش‌آموزان و طول سفرهای مذکور در مناطق شهر مشهد می‌باشد. مبنای نظری تحقیق، نظریه رشد هوشمند و پایداری شهر است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است. جمع‌آوری اطلاعات با استفاده از دو نوع روش اسنادی و پیمایشی صورت پذیرفته است. جهت بررسی نحوه انجام سفرهای آموزشی دانش‌آموزان دبستانی و تعیین متوسط فاصله خانه تا مدرسه، از روش پرسشنامه استفاده شده است. حجم نمونه شامل 251 نفر از دانش‌آموزان کلاس‌های پنجم ابتدایی 5 مدرسه در مناطق مختلف شهر مشهد می‌باشد. در این تحقیق 10 متغیر مستقل به عنوان ویژگی‌های مناطق شهری و 2 متغیر وابسته شامل تعداد دانش‌آموزانی که پیاده به مدرسه می‌روند و طول سفر آنها مورد بررسی قرار گرفته است. آزمون‌های آماری و مدلسازی به کمک نرم افزار SPSS انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد: الف- با افزایش تعداد دانش‌آموز و تراکم ترافیک در یک منطقه، تعداد دانش‌آموزانی که از شیوه پیاده‌روی برای رفت و آمد به مدرسه استفاده می‌کنند، افزایش می‌یابد. ب- متغیرهای جمعیت، مساحت و طول معابر منطقه، با مسافت پیاده‌روی دانش‌آموزان همبستگی معنی‌دار مثبت و پارامترهای تراکم دانش‌آموز و تراکم معابر بحرانی (پر ترافیک) در منطقه، با مسافت پیاده‌روی دانش‌آموزان همراهی معنی‌دار منفی دارند.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسندگان [English]

  • mohammad ajzashokohi 1
  • homan shadab mehr 2
1
2
-آذر و همکاران. 1389. ملاحظات اخلاقی در مدلسازی. فصلنامه اخلاق در علوم و فن‌آوری، 1-6.
2-بنکس. 1383. مهندسی ترابری (نسخه 2). (ع. خدایی، مترجم) تهران: انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
3-پورمحمدی، قربانی. 1382. ابعاد و راهبردهای پارادایم متراکم‌سازی فضاهای شهری. نشریه مدرس علوم انسانی، 29: 85-108.
4-جعفری و همکاران. 1386. مقایسه تاثیر تعداد جلسات پیاده‌روی در هفته بر تغییرات ترکیب بدنی زنام کم تحرک. فصلنامه المپیک، 27-36.
5-خاکپور و همکاران. 1390. تحلیل میزان آسیب پذیری فیزیکی- کالبدی منطقه 9 شهر مشهد ازدیدگاه زلزله‌خیزی. مجله جغرافیا و توسعه ناحیه‌ای، 16: 1-33.
6-ر.ش.ج. 1390. نظریه شهری ارزیابی انتقادی (نسخه 2). (ک.ا. زیاری, مترجم) تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
7-رحمانی‌طلب. 1391. روش تحقیق چگونه است؟. بازیابی از پردیس بین‌الملل دانشگاه گیلان:
8-رحیمیان مشهدی، بنایان اول. (1369). مدلسازی کامپیوتری و کشاورزی. نیوار، 8-50.
9-رسولی. 1381. مدلسازی در جغرافیای طبیعی. فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، 213-232.
10-رنجبر، رئیس‌اسماعیلی. 1389. سنجش کیفیت پیاده‌راه‌های شهری در ایران؛ نمونه‌موردی: پیاده ‌راه صف (سپهسالار) تهران. نشریه هنرهای زیبا، 83-93.
11-زمانی. 1381. فقط پیاده‌روی کافی است. تربیت بدنی، 54-57.
12-زیاری، ک. 1381. توسعه پایدار و مسئولیت برنامه‌ریزان شهری در قرن بیست‌و‌یکم. مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، 371-385.
13-سازمان‌ترافیک. 1391. هشتمین آمارنامه حمل و نقل و شهر مشهد. مشهد: سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری.
14-شاداب‌مهر، بخت‌آزما. 1388. بررسی سهم پیاده روی و دوچرخه سواری از سفرهای آموزشی دانش آموزان. هشتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران. تهران: سازمان ترافیک تهران.
15-شاقلی، ر. 1386. روش های تحقیق علمی و اصول نگارش. مشهد: آهنگ قلم.
16-شهرداری‌مشهد. 1390. آمارنامه شهر مشهد. مشهد: معاونت برنامه‌ریزی و توسعه شهرداری.
17-قربانی، جام‌کسری. 1389. جنبش پیاده‌گستری، رویکردی نو در احیاء مراکز شهری، مطالعه موردی پیاده‌راه تربیت تبریز. مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای، 55-72.
18-کرم و همکاران. 1389. مدل‌سازی فضایی گسترش شهری با استفاده از روش رگرسیون لاجستیک؛ مطالعه موردی: شهر کرد. تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، 41-64.
19-کیانی و همکاران. 1390. بررسی و ارزیابی ترافیک و حمل و نقل شهری در شهر دوست دار کودک- مطالعه موردی قوچان. نشریه مشهد پژوهشی، 6.
20-کیوی و کامپنهود. 1385. روش تحقیق در علوم اجتماعی. (ع.ن. گهر، مترجم) تهران: نشر توتیا.
21-مجرد، مرادی‌فر. 1382. مدلسازی رابطه بارش با ارتفاع در منطقه زاگرس. مدرس علوم انسانی، 163-182.
22-منصوری‌دانشور، کنگان‌خسروی. 1390. ارزیابی مدل‌های کمی در راستای ارزیابی فضایی انتشار مرکزیت شهری؛ مطالعه موردی: شهر مشهد. آمایش محیط، 99-113.
23-مهندسین مشاور طرح هفتم. 1391. گزارش پروژه بهنگام سازی مطالعات جامع حمل و نقل شهر مشهد. مشهد: سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر مشهد.
24.American Academy of Pediatrics, 2003. Prevention of Pediatric Overweight and Obesity Pediatrics. American Academy of Pediatrics, Committee of Nutrition, 112(2):424-430.  
25.Jepson, Edwards, 2010. How Possible is Sustainable Urban Development? An Analysis of Planners' Perceptions about New Urbanism, Smart Growth and the Ecological City. Planning Practice & Research. 25(4):417-437.
26.The center for sustainable transportation, 2004. Child friendly transport planning. Organization developed to the promotion of active transportation.
27.Tracy, E.M. 2007. The relative influence of urban form on a child's travel mode to school. Transportation Research Part A. 41:69-79.
28.U.S. Center for Disease Control and Prevention. 1996. Physical Activity and Health: A report of the Surgeon general Atlanta. U.S. Center for Disease Control and Prevention.
29.U.S. Environmental Protection Agency, 2003. Travel and Environmental Implication of School Sitting. U.S. Environmental Protection Agency.
30.U.S. Centers for Disease Control and Prevention, 2006. Kids Walk-to-School: Then and Now—Barrier and Solutions. U.S. Centers for Disease Control and Prevention.
31.U.S. Department of Health and Human Services and U.S. Department of Agriculture 2005. Dietary Guidelines for Americans. U.S. Department of Health and Human Services and U.S. Department of Agricultur