بررسی میزان مشارکت شهروندان حاشیه شهرهای میانی در مدیریت شهری.مطالعه موردی: شهر بابل

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه گلستان

2 کارشناس‌‌ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه گلستان

چکیده

مشارکت یکی از مفاهیم عمده و اصلی توسعه پایدار به شمار می‌رود، از این رو مدیران شهری همواره سعی کرده‌اند تا با جلب مشارکت‌ مردمی به اهداف خود در زمینه مدیریت بهینه شهر به ویژه در حاشیه شهرها به بهترین نحو ممکن نائل آیند. با توجه به اهمیت مشارکت مردم در مدیریت مطلوب شهر، هدف از انجام این پژوهش، بررسی میزان مشارکت شهروندان حاشیه شهر بابل در مدیریت شهری و همچنین شناسایی مفاهیم، مزایا و موانع و ارائه راهکارهایی در جهت جلب مشارکت شهروندان برای بهبود مدیریت شهر می‌باشد، که در اجرای این هدف، از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، شهروندان حاشیه شهر بابل می‌باشند که بر اساس فرمول کوکران نمونه‌ای به تعداد 200 نفر سرپرست خانوار از چهار محله در حاشیه جنوب شهر بصورت تصادفی انتخاب و اطلاعات به روش اسنادی و میدانی گردآوری شده است و از ‌نرم افزار SPSS جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده گردید. نتایج حاصل از یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که میزان مشارکت شهروندان حاشیه شهر بابل با میانگین 49/2 در امور مدیریت شهری از سطح متوسط پائین‌تر می‌باشد. در این بین بیشترین میزان مشارکت مربوط به محله کتی‌غربی و کمترین میزان مشارکت مربوط به محله کمانگرکلا می‌باشد. همچنین نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های تحقیق نشان می‌دهد که رابطه معناداری در سطح 99 درصد بین متغییرهای مستقل شامل؛ رضایت شهروندان از خدمات شهری، اعتماد شهروندان نسبت به مدیران شهری، آگاهی شهروندان از برنامه‌های مدیریت شهر و تعلق اجتماعی شهروندان با متغیر وابسته (مشارکت شهروندان در امور مدیریت شهری) وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-Evaluation the Rate of Citizens' Participation in the Outskirts of Central Cities of Urban Management. Case Study: City Babol

نویسندگان [English]

 • A.R Khajeh Shahkuhi 1
 • A.A Najafi Kani 1
 • T. Babaeian 2
1
2
چکیده [English]

Participation is considered one of the main concepts and sustainable development in the city. City managers are constantly trying to improve community participation in the management of their goals in the best possible way to achieve especially in border towns. Given the importance of public participation in the management of city quality, the aim of this study was to evaluate the extent of citizen participation in urban management in the suburb of Babol and identify the benefits and barriers as well as concepts and guidelines for the participation of the citizens to improvement of city management. So in order to implement this goal, the study is descriptive, analytical and applied field work. The research sample of Babol citizens and its margins and formulations based on a sample size is 200. Questionnaires were selected randomly as a Cochrane in four areas in the southern edge of the city. The documents and the field of data collection methods and SPSS software were used for data analysis .The results shows that the participation of citizens in the border city of Babl, with an average of 2.49 is lower than the average level in urban management. The partnership between the highest and the lowest contribution to the community of Western Katie is the neighborhood of Kamangarkola. The hypothesis test results show that there is a significant relationship between the level of 99 percent of the independent variables (satisfaction with municipal services to citizens, citizens 'trust of civic leaders, citizens' awareness of city management, social belonging citizens) with variable dependent (citizen participation in urban management).
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • participation
 • urban management
 • Central Cities
 • City Babol
 1. ابوذری، پانته­آ، اکبر، پرهیزگار، یعقوب، حق­پناه، ببراز، کریمی، 1390. «تبیین ضرورت مدیریت شهری سیستمی و مشارکت شهروندی در کلانشهرها »،  نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران.
 2. ارجمندنیا، اصغر. 1385. «مکانیسم سازماندهی و مشارکت مردم و نهادهای غیر دولتی در ساخت، بهره‌برداری و اسکان در شهرهای جدید»، انتشارات شرکت عمران شهرهای جدید، جلد سوم، تهران.
 3. بشیرزادگان، فرشاد. 1389. «مشارکت شهروندی راهبردی اساسی در مدیریت کلان شهری»، اولین همایش شهروندی و مدیریت محله­ای حقوق و تکالیف.
 4. جمعه­پور، محمود. 1382. عوامل اصلی در فرایند توسعه پایدار: منابع، مردم، فضاها و نقش مشارکت مردمی در آن، فصلنامه علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی، سال 8، شماره 22.
 5. رضادوست، کریم، علی­حسین، حسین­زاده، حمید، عابدزاده، 1388. «بررسی عوامل مؤثر در مشارکت اجتماعی شهروندان، جامعه­ی شهری شهر ایلام»، جامعه‌شناسی کاربردی سال بیستم، شماره ۳.
 6. زیاری، کرامت­اله، مجدالدین، زندوی، محمد، آقاجانی، محمد، مقدم. 1388. «بررسی مشارکت شهروندی و نقش آن در مدیریت شهری شهرهای کوچک، نمونه موردی؛ شهرهای گله دار، ورزنه و هیدج»، مجله جغرافیا و توسعه­ ناحیه‌ای، شماره­ 13.
 7. شریف­زاده، فتاح، جواد، صدقی 1388. «عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در اداره امور شهر»، دو فصلنامه علمی­ترویجی مطالعات مدیریت سال 19، شماره 59.
 8. رفیعیان، سجاد. 1389. «بررسی عوامل موثر بر مشارکت شهروندان در امور شهری و ارائه­ی الگوی مناسب؛ مطالعه موردی فسا» دانشگاه سیستان و بلوچستان.
 9. علوی­تبار، علیرضا. 1379. «بررسی الگوی مشارکت شهروندان در اداره امور شهرها (تجارب جهان و ایران)» جلد اول، انتشارات سازمان شهرداری‌ها، تهران.
 10. غفاری، غلامرضا 1380. «تبیین عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر مشارکت اجتماعی و اقتصادی نواحی روستایی کاشان»، پایان نامه دکتری، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران.
 11. قاسمی، محمدعلی 1381. «عوامل مؤثر بر مشارکت روستائیان در طرح‌های عمرانی»، فصلنامه اندیشه و برنامه­ریزی، سازمان مدیریت و برنامه­ریزی، سال دوم، شماره 4.
 12. قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران 1383. سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور، مهرماه .
 13. کاظمیان، غلامرضا. 1389. «بررسی تاثیر الگوی شورایاری محلات در مشارکت شهروندان با مدیریت شهری»، فصلنامه مدیریت شهری، سال دوم، شماره سوم.
 14. کاکاوند، الهام. 1390. «راهبردهای افزایش مشارکت شهروندان در عمران شهری»، سومین همایش ملی عمران شهری.
 15. مهرزاد، جمال 1389. «مشارکت شهروندی و مدیریت شهری؛ مورد نمونه، شهر تبریز»، اولین همایش شهروندی و مدیریت محله­ای حقوق و تکالیف.
 16. معصومی، سلمان 1390. «توسعه محله­ای در راستای پایداری کلانشهر تهران»، اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران.
 17. مرکز مطالعات برنامه­ریزی شهری. 1380. «بررسی الگوی مشارکت شهروندان در اداره امور شهرها»، فصلنامه مدیریت شهری، شماره 5.
 18. موسایی، میثم، بهزاد، رضوی. 1389. «بررسی (SWOT) مشارکت شهروندان در امور شهری» فصلنامة علمی  پژوهشی رفاه اجتماعی، سال یازدهم، شماره 41.
 19. منصور، جهانگیر. 1385. «قوانین و مقررات مربوط به شهر و شهرداری»، نشر دیدار.
 20. هاشمیان، مریم، حسین، بهروانف، محسن، نوغانی. 1390. «عوامل موثر بر میزان مشارکت شهروندان در اداره­ی امور شهر مشهد »، سومین کنفرانس برنامه­ریزی و مدیریت شهری.
 21. وظیفه دوست، حسین، سیاوش، نوری. 1388. «مشارکت­های مردمی و نقش آن در توسعه مدیریت شهری؛ مورد مطالعه: شهرداری منطقه 5 تبریز»، پژوهشنامه مدیریت و برنامه­ریزی شهری.

22. Chakarbarty, B.K. 2001. Urban management (concepts, principles, techniques and education).

23. Finger, A., Finger, M. 2002. Social factors enabling local peoples participation in integrated management planning in the context of forested mountain territories, proceeding of the research course “the formulation of integrated management plans for mountain forests” Bardonecchia, Italy.

24. Ost hooi Zen, Andreas 1998. "Citizen Participation in urban development planning".

25. Okly, P., and Marsden, D. 1991. "Participation in rural development approaches," translated Mmnsvr Mahmoud Ahmadinejad. Publications of the Ministry of Jihad. Tehran.

26. Rusmarsidik, T. 2000. Models of urban governance for bandung metropolitian area hn Indonesia. Center for developing cities. www.cities.canbera.Edu translated by Naser. Berakpor, Journal of Architecture and Urban Planning, No. 48.

27. Royterz, Gorge 1994. "Sociological Theories", translated by Mohsen. Salasi, scientific publications.

28. Sanoff, H. 2000. “Community Participation Methods in Design and Planning”. New York: john Wiley &Sons

29. UN 2000. Governance, participation and partnerships. Un.Org.