دوره و شماره: دوره 4، شماره 12، شهریور 1393، صفحه 1-180 

مقاله علمی پژوهشی

بررسی میزان مشارکت شهروندان حاشیه شهرهای میانی در مدیریت شهری.مطالعه موردی: شهر بابل

صفحه 1-19

علیرضا خواجه شاهکوهی؛ علی اکبر نجفی کانی؛ طاهره بابائیان