دوره و شماره: دوره 4، شماره 13، آبان 1393، صفحه 1-166 
تحلیل فضایی رویکردهای مداخله کالبدی در بافت فرسوده شهر باغملک

صفحه 95-112

سعید ملکی؛ هادی علیزاده؛ علی شجاعیان؛ سهیلا نظری