تحلیلی بر سرمایه اجتماعی از منظر میزان آگاهی و اعتماد شهروندان به مسئولان اجرایی مطالعه موردی: منطقه سه زاهدان

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 زاهدان دانشگاه سیستان و بلوچستان دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی

2 کارشناس‌ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

امروزه صاحب نظران و اندیشمندان حوزه‌های برنامه‌ریزی‌شهری و نهادهای مدیریتی‌شهر معتقدند که کاهش و حل مشکلاتی که گریبانگیر شهرها شده است٬ با نگاه صرف تحکم‌گرایی و برنامه‌ریزی از بالا به پایین که عمدتاً در قالب طرح های فیزیکی و کالبدی ارائه می شود قابل انجام نیست، بلکه رفع مشکلات شهر درگرو توجه به مردم٬ خصوصیات و توانمندی‌های آنان و همچنین تأکید ویژه به روند برنامه‌ریزی از پایین به بالا در محیط‌های شهری است. سرمایه اجتماعی یکی از خصوصیات ارزشمند مردم است و از متغیرهای اصلی آن، میزان آگاهی و اعتماد اجتماعی است. در این پژوهش به ارزیابی و سنجش این مهم به روش توصیفی- تحلیلی اقدام شده است. بدین منظور داده‌ها و اطلاعات موردنیاز از میان جامعه آماری(179574 نفر جمعیت منطقه‌سه شهرزاهدان) با استفاده از پرسشنامه (از میان 320 نفر نمونه آماری براساس فرمول کوکران) جمع آوری گردید. نتایجی که پس از تجزیه و تحلیل‌های کمی و کیفی (با بهره‌گیری از طیف لیکرت، SPSS، آزمون T تک نمونه ای) بدست آمد، بیانگر آن است که شهروندان منطقه سه زاهدان از نظر میزان " آگاهی عمومی" در وضعیت بالاتر از حد متوسط (بر اساس طیف 5 گزینه‌ای لیکرت عدد 3 حد متوسط در نظر گرفته شده است) قرار دارند و از نظر"میزان اعتماد به نهادهای اجرایی"، این نسبت از حد متوسط پایین‌تر می‌باشد و نشان از اعتماد پایین مردم به نهادها و دستگاه های اجرایی دارد. اینک با توجه به اینکه شهروندان منطقه سه شهر زاهدان از نظر میزان آگاهی(اجتماعی، اقتصادی و سیاسی)، در وضعیت مطلوبی بسر می‌برند، لیکن از نظر میزان اعتماد به مسئولین اجرائی و مدیریتی شهر دارای اعتماد کمی هستند، لذا برنامه ریزان و مسئولین شهری بایستی بیش از پیش به این مهم توجه نموده و با بهبود روش‌ها و تجدیدنظر درعملکردها، اعتماد اجتماعی شهروندان را جلب تا با مشارکت آنها کارکردهای شهری را ارتقا بخشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the social capital In terms of awareness and trust of citizens to executive Case Study: three Zone of Zahedan

نویسندگان [English]

  • ISSA EBRAHIMZADEH 1
  • mohammad zaree 2
1
2
چکیده [English]

What most experts and scholars in the fields of urban planning and management institutions have found it is; Today, reduce and solve problems that plague the cities, Just the mere sight firmly oriented And top-down planning (Planning for People) The physical design and physical their only show impossible,But resolving the City Problems depend to attention to people, their Characteristics and capabilities Also Special emphasis to Bottom-up planning process (Planning with people) In urban environments. Social capital is one of the valuable properties people that the knowledge and confidence are key variables of it. In fact Social capital in political parties, associations and grassroots organizations and the civil society, it makes sense, especially the major factors affecting the planning of urban planning. This led to the necessity and importance of this study is to assess the level of citizen participation, social capital is an important aspect of the deal. The research method was descriptive - analytical and questionnaires have been used to gather the required information. This research, To assess the implications of relying on analytical - descriptive deals. This explains the; Data and information needed by Using a questionnaire (n = 320, Cochran's formula) from study area was collected. The results of qualitative and quantitative analysis were obtained by using SPSS18 are; The citizens of 3 zone of Zahedan In terms of "awareness" In the situation above average, (Based on 5-choice Likert range, number 3 is considered average) are and the "degree of confidence in the executive agencies." This ratio is lower than average; Indicating low confidence in their bodies and executive agencies are That special look Authorities and administrative bodies in city To their demands.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Capital
  • social trust and awareness
  • Collaborative Planning
  • 3 zone of Zahedan
1-   الوانی، سیدمهدی و حسن دانایی فرد. 1380. مدیریت دولتی و اعتماد عمومی، دانش مدیریت، سال چهاردهم، شماره 55، زمستان.
2-  افتخاری، عبدالرضا.، جلال عظیمی آملی.، مهدی پورطاهری و زهرا احمدی­پور. 1391. ارائه­ی الگوی مناسب حکم­روایی خوب روستایی در ایران، فصل­نامه ژئوپلیتیک، سال هشتم، شماره دوم، تابستان.
3-   تاجبخش، کیان. 1384. سرمایه­ی اجتماعی، همایش سرمای­یه اجتماعی، شورا و مشارکت شهری در ایران، 21 آبان.
4-   جاودانی، حمید. 1392. نقش­آفرینی دانشگاه در فرآیند توسعه­ی پایدار از رهگذر تولید سرمایه­ی اجتماعی، فصل­نامه تحقیقات فرهنگی، دوره ششم، شماره 1، بهار.
5-  زارع، محمد؛ جعفر کریمی؛ علی­اکبر شهناز و آزاد کریمی. 1390. بررسی نقش و جایگاه سرمایه­ی اجتماعی در کاهش آسیب­های اجتماعی فضاهای شهری، مجموعه مقالات اولین همایش ملی دوسالانه کاهش آسیب­های اجتماعی، بیرجند، اردیبهشت.
6-   علی آبادی، جواد. 1381. اسکان غیررسمی و شهرداری­ها، ماه­نامه شهرداری­ها، انتشارات سازمان شهرداری­ها، شماره 45.
7-  کسانی، عزیز؛ رستم منتی؛ فاطمه اسدالهی؛ لاری اسدی و محمد خمرنیا. 1392. بررسی سرمایه­ی اجتماعی با استفاده از مدل معادلات ساختاری (SEM) در شهر تهران، مجله علمی علوم پزشکی صدرا، دوره1، شماره3، تابستان.
8-   قالیباف، محمدباقر و امیر قدسی. 1390. مهندسی فرهنگی و نقش سرمایه­ی اجتماعی در اقتصاد نوین، ماه­نامه مهندسی فرهنگی، تهران، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شماره 51 و 52.
9-   قدسی، امیر. 1391. قدرت نرم و امنیت پایدار جمهوری اسلامی ایران در پرتو بازتولید سرمایه­ی اجتماعی، فصل­نامه آفاق امنیت، سال پنجم، شماره شانزدهم، پاییز.
10-              مسعود، محمد و فاطمه حق وردیان. 1391. نقش سرمایه­ی اجتماعی بر توانمندسازی سکونت­گاه­های غیررسمی (مطالعه موردی پیرامون محله استخر عینک رشت)، چشم­انداز جغرافیایی (مطالعات انسانی)، سال هفتم، شماره 18، بهار .
11-   محمدیان، محسن و شایان وهاب زاده. 1391. اندازه­گیری اعتماد عمومی در سازمان­های بخش عمومی، فصل­نامه مدیریت، سال نهم، ویژه­نامه، پاییز .
12-   موسوی، میرنجف؛ افشار کبیری و علی اکبر تقیلو. 1392. تحلیل تطبیقی فازی سرمایه­ی اجتماعی و توسعه­ی روستایی (موردشناسی روستاهای شهرستان میاندوآب)، جغرافیا و آمایش شهری- منطقه­ای، شماره 7، تابستان.
13-              Hannifin, 1916. The Rural school Community center, Annals of American Academy of political and social science, No. 67.
14-              Isham, J. and Kahkoen, S. 1999. What determines the effectiveness of community Based water projects? Evidence from central Java, Indonesia on Demand Responsiveness, Service Rules and social capital initiative working paper, Washington, DC, The World Bank, 14: 404-421.
15-              Lehmann, N. 1979. Trust and Power, New York, John Wiley.
16-              March, J.G. and Olsen J.P. 1989. Rediscovering Institutions, The Organizational Basis of Politics, New York, free Press.
17-              Putnam, 1993. Making democracy work, Civic traditions modern Italy, Princeton, N.Y, Princeton University Press.
18-              Ramstorm, J. 2008. Inter organizational meets inter personal, An exploratory study of social capital processes in relationships between Northern European and ethnic Chinese firms, Industrial Marketing  Management 37, pp 502-512.
19-              Sergageldin, and Grootaet, 2000. Defining Social capital, an integrating view, pp 40-58.