ارزیابی و اولویت‌بندی موانع و چالش‌های بازاریابی محصولات کشاورزی با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه‌ای فازی (مطالعه موردی: روستاهای بخش مرکزی شهرستان پلدختر)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

2 دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

چکیده

پلدختر یک شهرستان کشاورزی است که بیشتر مردم آن در روستاها زندگی می‌کنند. این بخش بزرگترین منبع اشتغال در این منطقه می‌باشد که درآمد و رفاه خانوارهای روستایی بستگی زیادی به آن دارد. با این حال بازایابی محصولات روستاهای منطقه در سطح پایینی است. بازاریابی محصولات یکی از مهم‌ترین شاخص‌های توسعه روسـتایی محسوب می‌گردد که بهبود زندگی اقتصادی روستاییان را به دنبال خواهد داشت. هدف این مطالعه بررسی موانع و مشکلات کشاورزان در مورد بازاریابی تولیدات روستایی است. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و روش انجام آن، ترکیبی (کیفی و کمی) است. ابزار گردآوری داده‌ها و اطلاعات پرسش‌نامه خبرگان بوده است. جامعة آماری تحقیق شامل کارشناسان امور کشاورزی و مدیریت بازاریابی بخش مرکزی شهرستان پلدختر بوده، که با روش نمونه‌گیری هدفمند 30 کارشناس برای انجام مقایسات زوجی انتخاب شد. موانع و چالش بازاریابی محصولات روستایی با استفاده از نظر کارشناس امور کشاورزی و مدیریت بازاریابی بخش مرکزی شهرستان پلدختر در قالب پنج طبقه اصلی، فیزیکی، فرهنگی، مالی، ساختار بازار و موانع ترویجی و بیست و پنج زیر موانع تعیین گردید. برای شناسایی رابطه میان این موانع همچنین تعیین کمیت روابط و اهمیت وزن آنها از فرآیند تحلیل شبکه‌ای فازی(FANP) استفاده شد. نتایج به دست آمده از مدل ارائه شده نشان می‌دهد که از میان پنج مانع اصلی در زمینه بازاریابی محصولات کشاورزی، مهم‌ترین موانع به ترتیب مربوط به فقدان زیرساخت‌های فیزیکی (316/0)، موانع فرهنگی (217/0) و ساختار بازار (174/0) و در زمینه زیر موانع به ترتیب مربوط به فقدان صنایع تبدیلی و فرآوری، عدم آگاهی کشاورزان و وجود واسطه ها و دلالان می‌باشد. لذا به منظور کاهش موانع پیش روی بازاریابی محصولات کشاورزی از سوی مسئولین و سازمان‌های مربوطه، باید حمایت‌های بیشتری در این زمینه صورت گیرد که مهم-ترین آن ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی در این منطقه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment and prioritization of agricultural marketing challenges using Fuzzy Analytical Network Process (case study: the central rural city Poldokhtar)

نویسندگان [English]

 • Ali Akbar Anabestani 1
 • Mehrshad Tolabi Nejad 2
1 Associate Professor of Geography and Rural Planning, Ferdowsi University of Mashhad
2 Ph.D. student of Geography and Rural Planning, University of Sistan and Baluchestan
چکیده [English]

Poldokhtar an agricultural city that most people live in rural areas. This sector is the largest source of jobs in the region That depends largely on its income and welfare of rural households. However, marketing of products in rural areas low level. Products marketing is considered one of the most important indicators of rural development to improve the economic life of the villagers will be followed. The purpose this study was to investigate the problems of farmers in the marketing of rural products. The purpose of the present study, functional and perform the composition (qualitative and quantitative) is. The data gathering tool and information on questionnaires were experts. The statistical population consisted of agricultural specialists and marketing management Poldokhtar city's the central part of, which purposive sampling was elected 30 experts to conduct of paired comparisons. Products marketing obstacles and challenges rural agriculture by using expert opinion and marketing management of the central city Poldokhtar in five main categories, physical, cultural, financial, market structure and development barriers and obstacles were under twenty-five. For identify these barriers also to quantify relationships between weight and importance of the Analytic Network Process(FANP) be fuzzy. Results obtained of the proposed model indicate that among five main obstacle marketing of agricultural production, the most important barriers respectively related to lack of physical infrastructure (0/316), cultural barriers (0/217) and lack of resources financial (0/174) and in the following obstacles respectively related to lack of processing and packaging industries, farmers and middlemen and speculators is a lack of awareness. So in order to decline in barriers to agricultural marketing by authorities and relevant agencies, should additional support in this regard That the most important agro industries in this region.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Marketing
 • agriculture production
 • FANP model
 • Poldokhtar County
 1. رضوانی، محمدرضا، صادقلو، طاهره، فرجی سبکبار، حسنعلی و عبدالرضا رکن­الدین افتخاری. 1392. تحلیل و تبیین عوامل موثر در شبکه فضایی بازاریابی شیر در نواحی روستایی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان خدابنده- استان زنجان)، فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، سال دوم، شماره یک، صص 1-28. تهران.
 2. سینگ، جاسبر. 1382. جغرافیای کشاورزی، ترجمه سیاوش دهقانیان و دیگران، انتشارات دانشگاه فردوسی، مشهد.
 3. شایان، حمید، بوذرجمهری، خدیجه، میرلطفی، محمودرضا. 1389. بررسی نقش کشاورزی در توسعه روستایی (مطالعه موردی: بخش میانکنگی سیستان)، مجله جغرافیا و توسعه ناحیه­ای، سال دوم، شماره پانزده، صص 151- 171، مشهد.
 4. صادقی، خدیجه، طولابی­نژاد، مهرشاد، قنبری سیروس، 1397. تحلیل اثرات کشت زعفران بر حس تعلق­مکانی خانوارهای روستایی (مطالعه موردی: دهستان رشتخوار)، مجله آمایش جغرافیایی فضای گلستان، سال هشتم، شماره بیست و هشتم، صص 51- 65. گرگان.
 5. قمبرعلی، رضوان، آگهی، حسین، علیبیگی، امیرحسین و کیومرث زرافشانی. 1394. شناسایی چالش­های بازاریابی کارآفرینان کشاورزی شهرستان کرمانشاه، پژوهش­های روستایی، سال ششم، شماره یک، صص 47- 64. تهران.
 6. کرانی، زهرا، شیری، نعمت­اله و لاله صالحی. 1393. نگرش کشاورزان استان کرمانشاه به عملیات حفاظت خاک، تحقیقلات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، سال چهل و پنجم، شماره یک، صص 143-154، تهران.
  1. Ahmed, A. 2013. Rural Marketing Strategies for Selling Products & Services: Issues & Challenges, Journal of Business Management & Social Sciences Research, Vol 1, No 4, pp 55- 60.
  2. Ashcroft, L. 2010. Marketing strategies for visibility, Journal of Librarianship and Information, 7(42): 89-96.
  3. Atela, J.A., Ouma, P.O., Tuitoek, J., Onjoro, P.A., and Nyangweso, S.E. 2016. A comparative performance of indigenous chicken in Baringo and Kisumu Counties of Kenya for sustainable agriculture, International Journal of Agricultural Policy and Research, 4 (6): 97-104.
  4. Attri, R., Dev, N., and Sharma, V. 2013. Interpretive Structural Modeling (ISM) approach: An Overview. Research Journal of Management Sciences. 2 (2): 3- 8.
  5. Connolly-Boutin, L. Smit, B. 2016. Climate change, food security, and livelihoods in sub-Saharan Africa, Reg Environ Change, 16 (2): 385- 399.
  6. Elamathi, C. 2013. Agricultural Marketing in India, Paripex- Indian Journal Of Research, 2(8): 45-51.
  7. Garcia-Melon, M. Ferris-Onate, J. Aznar-Bellver, J. Aragonés-Beltran, P. and Poveda-Bautista, R. 2008. Farmland appraisal based on the analytic network Process, Journal of Global Optimization, 42: 143-155.
  8. Gulati, N., and Swati, G. 2013. Strategies of Rural Marketing in India, International Journal of Management and Social Sciences Research (IJMSSR), 2(10): 34- 38.
  9. Herforth, A. Jones, A. and Pinstrup-Andersen, P. 2012. Prioritizing Nutrition in Agriculture and Rural Development: Guiding Principles for Operational Investments, The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, NW Washington, DC 20433, p60.
  10. Ju, H.Y. 2016. International Experience of Farmers Specialized Cooperative Economic Organizations in Marketing of Agricultural Products, Asian Agricultural Research, 8(10): 13-15.
  11. Jun, H., and Xiang, H. 2011. Development of Circular Economy Is A Fundamental Way to Achieve Agriculture Sustainable Development in China, Published by Elsevier Ltd. Selection and peer-review under responsibility of RIUDS, Energy Procedia, 5: 1530-1534.
  12. Kotler, P., and Armstrong, G. 2006. Principles of Marketing, Prentice Hall, Cloth, 744 pp.
  13. Kumar, S. 2015. Rural Marketing of Agricultural Produce in India: Problems and Prospects, Global Journal of Engineering, Science & Social Science Studies, 1(4): 1-13.
  14. Kumar, D.P., Bhavani,  R.V., and Swaminathan, M.S. 2014. A Farming System Model to Leverage Agriculture for Nutritional Outcomes, Agricultural Research, 3(3): 193-203.
  15. Meijerink, G. pim, R. 2007. The role of agriculture in development: focusing on linkages beyond agriculture strategy and policy.
  16. Nagori, N., and Saxena, K. 2012. Marketing of Rural Handicraft ProductsThrough Retail Format: A Synthetic Review, Annals of Management Research, 2 (1): 45-59.
  17. Patnaik, G. 2011. Status of Agricultural Marketing Reforms, IGIDR Proceedings /Projects Series, PP-069-11b, NOVEMBER 10-11, 2011, India International Centre, New Delhi, 1-26.
  18. Rehman, Sh.U., Selvaraj, M., and Syed Ibrahim, M. 2012. Indian agricultural marketing- A review. Asian Journal of Agriculture and Rural Development, 2 (1): 69-75.
  19. Saifi, B. 2008. A co evolutionary model for promoting agricultureal sustainability Ecobgical Economics, 65: 24-34.
  20. Thackeray, R., and McCormack Brown, K.R. 2010. Creating Successful Price and Placement Strategies for Social Marketing, Health Promot Pract, 11(2): 166-168.
  21. Vadivelu, A., and Kiran, B.R. 2013. Problems and Prospects of Agricultural Marketing in India: An Overview, International Journal of Agricultural and Food Science, 3 (3): 108-118.
  22. Valmohammadi, Ch., and Dashti, Sh. 2016. Using interpretive structural modeling and fuzzy analytical process to identify and prioritize the interactive barriers of e-commerce implementation, Information and Management, 53 (2): 157-168.
  23. White, B. 2012. Agriculture and the Generation Problem: Rural Youth, Employment and the Future of Farming, IDS Bulletin, 43 (6): 9-19.