بازتوسعه مراکز شهری در چارچوب رویکرد توسعه میان‌افزای مسکونی نمونه موردی: محله بازار تجریش

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، عضو هیات علمی پژوهشی گروه مطالعات محیط شهری جهاد دانشگاهی دانشگاه خوارزمی

2 دانشیار، عضو هیات‌علمی گروه شهرسازی و معماری دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی شهری و منطقه ای دانشگاه شهیدبهشتی

چکیده

ضرورت طرح یک راه‌حل مناسب، جهت مقابله با پدیده گسترش بیرویه شهرها از یک طرف، و تغییر نگرش نحوه مداخله در بافت‌های درونی قدیمی و ناکارآمد ازطرف دیگر، سبب تکامل یافتن چارچوب‌های نظری این نحوه مداخله در بافت‌های شهری، با هدف استفاده هر چه بهتر از زمین‌های زیر توسعه شهری و حفظ هرچه بیشتر زمین‌های واجد ارزش غیر شهری گردیده است. شهرسازی نوین، توسعه پایدار، مدیریت رشد، رشد هوشمند و توسعه میان‌افزا، همگی مفاهیم و رویکردهای یک فلسفه فکری و نظری است که در تقابل با گسترش بی‌رویه شهری به صورت یک روند تکاملی مورد توجه قرار گرفته اند.
رشد بیرویه افقی کلانشهرهای کشور از جمله تهران، ضرورت اندیشیدن به راه‌حلی مناسب را نمایان می‌کند. در این ارتباط، هدف کلی این پژوهش امکانسنجی استفاده از پتانسیل توسعه میان‌افزا جهت بازتوسعه مراکز شهری در تقابل با رشد بیرویه کلانشهرهای ایران، می‌باشد. بدین منظور محدوده میدان تجریش، به عنوان یکی از مراکز اصلی شهرتهران، جهت ارزیابی شرایط بازتوسعه از نظرگاه رویکرد توسعه میان‌افزا، انتخاب گردید.
در این راستا، با برگزیدن روش تحقیق توصیفی تحلیلی، در ابتدا شاخص-های موردنظر توسعه میان‌افزا بازیابی شده، با استفاده از تکنیک تحلیل ظرفیت به عنوان پایه اصلی مدل تحلیلی پژوهش، ظرفیت‌های محدوده جهت بازتوسعه در چارچوب میان‌افزا شناسایی و تحلیل گردیده، شاخص‌ها با تکنیک دلفی و دوبه‌دویی و نرم افزار GIS ارزشگذاری و پهنه‌بندی فضایی گردیده‌است.
دستاورد اصلی پژوهش، استفاده از شاخص‌های بومی‌شده و کاربردی توسعه میان‌افزا درجهت یافتن اولویت‌های بازتوسعه، برای مراکز شهری و طرح‌ریزی کلی باتوجه یافته‌ها برای محدوده مورد مطالعه به عنوان نمونه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Redevelopment of Urban Centers in the Framework of Residential Infill Development Approach (Case study: Tajrish Bazaar Neighborhood)

نویسندگان [English]

 • Amirreza Farshchin 1
 • Mojtaba Rafieian 2
 • Razieh Ramezani 3
1 Instructor of Urban Environment, Faculty Member of Kharazmi University
2 Associate Professor of Urban Development and Architecture, Faculty Member of Tarbiat Modares University
3 Ph.D. student of Urban and Regional Planning, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

The Necessity of preparing the appropriate solution to meet the challenge of sprawl on the one hand and attitude alteration in manner of intervention in old and deficient inner textures on the other hand, bring about evolution of visionary framework of this manner of urban the intervention with target of the better use of underdeveloped urban land and more preservation of precious suburban land. New urbanism, sustainability, growth management, smart growth and infill development, all are the thoughts and approaches of one visionary philosophy which have presented in a developmental process in contrasting with sprawl.
Uncontrolled growth of the metropolitan areas of the country, including Tehran, reveals the necessity of thinking to the appropriate solution. Concerning this, the main goal of this research is Feasibility of using infill development potential for urban redevelopment In contrast to sprawl of Iran metropolitan areas. For this purpose, Tajrish neighborhood as one of the main centers of Tehran was chosen to assess the redevelopment situation from the aspect of infill development.
Concerning this, by choosing descriptive-analytical research method, at first, the infill criteria are detected and by using development capacity analysis technique as the base of analytical research model, the area capacity in the way of redevelopment is identified and analyzed. And indexes was evaluated and overlaid by Delphi technique and GIS respectively.
The main achievement of the study is use of local and practical infill indicators in finding redevelopment priorities for urban centers and designing a plan considering the finding for the case study.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Redevelopment
 • Infill development
 • Development capacity analysis
 • Mixed Use
 • Tajrish
 1. Ahadnejad Raveshti M., L. Ahmadi, A. Shami; T. Heydari, 2015, A Study on the Process of Brownfield Redevelopment with an Emphasis on the Change in Density and Land Uses Case Study: The old Texture’s North of Zanjan (1996-2009), Article 6, Volume 3, Issue 8, Spring 2013, Page 99-119
 2. Arjmand abbasi, parisa, 2009, feasibility of infill development in Iran by GIS case study: Deh Vanak, Urban palnnin faculty, Fine Art department, University of Tehran
 3. Azizi, Mohammad Mehdi, 2004, Density in urban planning: principles and criteria for density determination, Tehran University Press
 4. Bahreini, H. 2006. Urban designing procedure, Tehran, University of Tehran
 5. Baftshahr corporation, 2003. The Survey of Urban Development of district 1; Additional Study of Special Organization, Tehran Municipality
 6. Beyer, 2010. Paul, INFILL Development, Livable New York Resource Manual;

http://www.aging.ny.gov/LivableNY/ResourceManual/Index.cfm

 1. Atak Corporation, 1993. Rehabilitation plan of Tjrish square, Shemiran bazaar and Ghods square
 2. Carmon, Naomi, 1999. "Three Generation of Urban Renewal Policies: Analysis and Policy Implication" , Israel Institute of Technology, Haifa 32000
 3. Caves, Roger W. 2005. Encyclopedia of the City, Routledge.
 4. Chapin, Stewart - Kaiser, 1995. Edward J., Urban Land use Planning, University of Illinois Press.
 5. City of Sacramento Planning & Building Department, 2002. City of sacramento infill strategy, may 14.
 6. Drcog, 2014, metro vision 2040: infill and redevelopment, the denver regional council of governments.
 7. Elickson, R. , 1972, Land Use Control in Metropolitan Areas: The Failure of Zoning and a Proposed Alternative, 45 Southern California Law Review.
 8. Epa, 2014. Smart growth and economic success: investing in infill development, office of sustainable communities smart growth program
 9. Ewing, R. 2004. Pedestrian and transit-friendly design: a primer for smart growth, based on a manual prepared for the florida department of transportation and published by the American planning association.
 10. Farris, J. Terrence, 2001. The Barriers to Using Urban Infill Development to Achieve Smart Growth. Housing Policy Debate, 12(1): 1-30.
 11. Fulton, William, Susan weaver, Geoffrey F. Segal, and Lily Okamura, 2003. Smart growth in action, part 2: case studies in housing capacity and development from Ventura county, California, may.
 12. Glendening, Parris N., Governor Roy Kienitz, 2001. Managing Maryland’s Growth Models and Guidelines for Infill Development, Secretary, Maryland Department of Planning
 13. Grant, J. 2006. Planning the Good Community: New urbanism in theory and practice, routledge.
 14. Greenbelt Alliance, 2003. Contra costa county: smart growth or sprawl?, an in-depth analysis of the county’s sprawl threats and opportunities for smarter growth, June.
 15. Greenbelt Alliance, 2008. Smart Infill, A practical guide to creating vibrant places throughout the Bay Area
 16. Greenbelt Alliance’s Bay Area Smart Growth Scorecard reported that, as of 2005, 59 of the Bay Area’s 101 cities had inclusionary housing ordinances
 17. Healey, P. 1997. Collaborative Planning: Shaping places in fragmented society, Macmillan Press Ltd.
 18. Habibi, Mohsen, and Maqsoodi, Malihe, 2004, Urban Renovation, Tehran, University of Tehran
 19. Hadadan Yazdi, Kimia, 2006. Systems and Cellular Automata-Based Model of Informal Settlement Growth, Tarbiat Modares University.
 20. Hamid, Malihe, Sabri, 1987, Reza, Identifying of Tehran Structure, Vol.2, Tehran
 21. Haughey, Richard M. 2001. Urban infill housing: Myth and fact. Washington, DC: Urban Land Institute
 22. Hopkins, L.D. and Knaap, G.J. 2000, An Inventory Approach to Land Supply Monitoring and it’s Implications for Database Design. In Monitoring Urban Land Supply with GIS, edited by A. Vernez-Moudon and M. Hubner. New York, NY: John Wiley and Sons
 23. Hudnut, W. 2001. Comment on J. Terence Farris’s ”Barriers to using urban infill development to achieve smart growth”, Housing Policy Debate, volume12, Fannie Mae Foundation
 24. Johnson, Jennifer, 2015. Delivering Infill Development: A London 2050 briefing paper, Future of London
 25. Kaiser, Edward J. and Godschalk, David R. 1995. Twentieth Century Land use Planning: A Stalwart Family tree, Journal of the American Planning Association.
 26. Kobel, Theodor, 1996. “Urban Redevelopment, Displacement and the Future of American City", Virginia Polytechnic Institute and State University. Inc.
 27. Lange, D.A., and McNeil, S. 2004. Brownfield development: Tools for stewardship. Journal of Urban Planning and development, 130(2), 109-116.
 28. McConnell, V., and Wiley, K. 2010. Infill development: Perspectives and evidence from economics and planning. Resources for the Future, 10: 13.
 29. Municipal Research and Services Center of Washington (MRSC), 1997. Infill development strategies for shaping livable neighborhoods. Report, No. 38
 30. National Center for Smart Growth Research and Education, 2005. University of Maryland, Estimating Residential Development Capacity, A Guidebook for Analysis and Implementation in Maryland, Maryland Department of Planning
 31. Northeast-Midwest Institute & Congress for the new urbanism, 2001, Strategies for successful Infill development, Northeast-Midwest Institute.
 32. Robinson and Cole LLP. 2002. Best Practices to Encourage Infill Development. White paper  prepared for the National Association of  Realtors
 33. Rohdewohl, Rainer, 2005. Guidelines on Capacity Building in the Regions, Module A: The Capacity Building Cycle From Capacity Building Needs Assessment (CBNA) Towards the Capacity Building Action Plan (CBAP), February
 34. Sajadi J. and Parsipour, H. 2013. Investigating Housing Cite and Its Effect on Urban Development Models Case Study: Borojerd Mehr Housing, Article 5, 3(7): 87-101.
 35. Schopp, D. 2003. From Brownfield to Housing: Opportunities, Issues and Answers, Northwest Midwest Institute.
 36. Steinacker, A. 2003. Infill Development and affordable Housing Patterns from 1996 to 2000. Claremont Graduate University, Sage Publications
 37. Southern Nevada Regional Planning Coalition, 2005. Infill Development Plan
 38. Urban Land Institute, 2005. High-Density Development: Myth and Fact. Washington, D.C.: Urban Land Institute Press.
 39. White, Mark S. 1996. Adequate Public Facilities Ordinances and Transportation Management. Planning Advisory Service Report Number 46, Chicago: American Planning Association.
 40. Wiley, John, and Sons, 2006. Planning and Urban Design Standards,  American Planning Association (APA)
 41. Zheng, H.W., Shen, G.Q., and Wang, H. 2014.  A review of recent studies on sustainable urban renewal. Habitat International, 41: 272-279.
 42. Zirkle, Mary A. 2003. Build-Out Analysis in GIS as a Planning Tool With a Demonstration for Roanoke County, Virginia, Blacksburg, Virginia.