دوره و شماره: دوره 9، شماره 31، خرداد 1398، صفحه 1-230 
الگوی گسترش کالبدی شهر آمل با رویکرد رشد هوشمند شهری

صفحه 175-190

10.30488/gps.2019.90125

عامر نیک پور؛ مرتضی رضازاده؛ فاطمه الهقلی تبار نشلی