دوره و شماره: دوره 9، شماره 32، شهریور 1398، صفحه 1-262 
تحلیل زمانی – مکانی توفان‌های تندری در ایران

صفحه 213-232

10.30488/gps.2019.91873

فیروز مجرد؛ جعفر معصوم پور؛ سمیرا کوشکی؛ مرتضی میری