تأثیر عملکرد ابعاد محصول مقاصد گردشگر بر رضایت‌مندی گردشگران یک آنالیز تطبیقی- همبستگی برحسب خصوصیات دموگرافیکی و اجتماعی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیا، دانشگاه گلستان

2 دانشجوی دوره دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده

با توجه به موضوع پژوهش مسئله این پژوهش این مقوله می­باشد که چگونه گردشگران بر حسب خصوصیات دموگرافیکی- اجتماعی از قبیل جنسیت، سن، وضعیت تأهل، تحصیلات، درآمد و اشتغال سطوح متفاوت رضایت رااز ابعاد محصول گردشگری جنگلی  روستایی قرق تجربه کرده­اند در همین راستا هدف از پژوهش حاضر ارزیابی رضایت گردشگران از عملکرد ابعاد محصول مقاصد گردشگری و براساس ویژگی­های دموگرافیکی و اجتماعی از قبیل جنسیت، سن، وضعیت تأهل، سطح تحصیلات، درآمد و اشتغال است. روش پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی و بر مبنایی راهبرد پیمایشی انجام رسیده  و از ابزار  پرسشنامه  و روش مصاحبه برای جمع­آوری داده­های مورد نیاز استفاده شده است. سنجش روایی و پایایی ابزار تحقیق مبتنی بر دو روش اعتبار محتوا (نظرخواهی از کارشناسان و متخصصان) و آزمون آلفای کرونباخ (مقدار آلفا برابر 9/0) بوده است. در مجموع 200 پرسش‌نامه بین اعضای نمونۀ (گردشگران) به روش نمونه­گیری در دسترس توزیع شده و مورد  تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج آنالیز تطبیقی گویای عدم وجود سطوح متفاوت رضایت گردشگران از عملکرد ابعاد محصول گردشگری پارک جنگلی روستایی قُرق از توابع شهرستان علی­آبادکتول برحسب جنسیت، وضعیت تأهل و درآمد است. در مقابل رضایت گردشگران برحسب سن و سطح تحصیلات برای تصویر از مقصد و براساس اشتغال برای تسهیلات مقصد معنادار است. علاوه­براین، نتایج آنالیز همبستگی نیز گویای عدم تأثیرگذاری معنادار جنسیت، سن، وضعیت تأهل، سطح تحصیلات، درآمد و اشتغال بر رضایت گردشگران است. نتایج این تجزیه و تحلیل به دست­اندرکاران و مسئولان این پارک کمک خواهد کرد تا با طراحی استراتژی­های مؤثر رضایت گردشگران را تقویت نمایند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Tourists’ Satisfaction with the Performance of Dimensions of Destination of Tourism Product: A Comparative-Correlative Analysis based on Scio-Demographic characteristics

نویسندگان [English]

 • Ali Reza Khajeh Shahkohii 1
 • Seyed Mohammad Mosavi Parsaii 2
1 Assistant Prof. of Geography, Golestan University
2 Ph.D student of Geography and Rural Planning, Tarbiat Modares University
چکیده [English]

Investigating the newest statistics and information indicates that the annual growth of tourism industry is ascending. in the event that the number of tourists in the year of 2013 with the growth rate of 5%, is equal to 1.780 billion people
The purpose of this study is to assess tourists’ satisfaction with performance of dimensions of destination of tourism product & based on the Scio-demographics characteristics such as gender, age, marital status, level of education, income, and occupation. This research is based on descriptive-analytic method, and a self-administrated questionnaire was used as a survey instrument. The validity and reliability of the survey instrument were based on two methods, content validity (specialists and experts’ attitudes) and Cornbach’s alpha (α =0.9). In total, 200 questionnaires were distributed among the sample chosen by convenience sampling method. The data were analyzed by SPSS version 20.0. The results of the comparative analysis indicated that there was no different level of tourist satisfaction based on gender, marital status, and income with the performance of dimensions of Ghorogh Forest Park tourism product. In contrast, there was a significant difference in tourist satisfaction based on age, level of education for destination image, as well as in destination facilities based on occupation. Moreover, the results of the correlative analysis implied that gender, age, marital status, level of education, income, and occupation did not affect the tourists’ satisfaction significantly. The results of this analysis will help decision makers and officials of the Park to enhance tourists’ satisfaction by designing effective strategies.
Keywords: Tourism destination, Tourism product, Tourists’ satisfaction, Tourist profile, Ghorogh Forest Park.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Tourism destination
 • Tourism product
 • Tourists’ satisfaction
 • Tourist profile
 • Ghorogh Forest Park
 1. منابع

  1. ابراهیم‌پور، حبیب. میرعلی سیدنقوی و نورمحمد یعقوبی. 1390. عوامل مؤثر بر رضایت و وفاداری گردشگران در استان اردبیل (مطالعه موردی: منطقه گردشگری سرعین)،  فصلنامه مطالعات گردشگری، شماره 14، 91-70. 
  2. اسماعیلی، رضا. امیر گندمکار و مجید حبیبی نوخندان. 1390. ارزیابی اقلیم آسایش چند شهر اصلی گردشگری ایران با استفاده  از شاخص دمای معادل فیزیولوژیک PET، پژوهش‌های جغرافیای طبیعی، شماره 57، 18-1.  
  3. ایمانی خوشخو، محمدحسین. علی جاودانه. 1390. میزان رضایت گردشگران اروپایی از تجربه سفر به ایران، فصلنامه گردشگری و توسعه، سال1، شماره 1، 30-17. 
  4. بیدختی، علی‌اکبر. سپیده روحی‌پور. 1392. تأثیر ویژگی­های جمعیت شناختی بر انتظارات مشتریان از کیفیت خدمات در صنعت هتل­داری استان سمنان، مجله برنامه­ریزی و توسعۀ گردشگری، شماره 6، 180-160.  
  5. حسین‌زاده دلیر، کریم. محمدرضا پورمحمدی و صمد مدادی. 1391. ارزیابی پراکنش فضاهای گردشگری تاریخی- فرهنگی و خدمات جانبی آن در شهر تبریز، جغرافیا و برنامه‌ریزی، سال 16، شماره 41، 94-67.  
  6. زنگنه، یعقوب. یاسر شمس‌اله‌زاده. 1391. بررسی و تحلیل نقش تصویر مقصد در توسعه صنعت گردشگری (مطالعه موردی: کلانشهر تبریز)، نشریه علمی- پژوهشی جغرافیا و برنامه­ریزی، شماره 41، 153-168 .
  7. زینلی، بهرام. 1393. ارزیابی رضایت گردشگران از محصول گردشگری پارک ساحلی قرق با استفاده از مدل HOLSAT. استاد ­راهنما؛ پرفسور مریم بیاتی خطیبی، مشاور؛ دکتر ابوالفضل قنبری، گروه پژوهش‌های جغرافیایی، دانشکده جغرافیا و برنامه‌ریزی، دانشگاه تبریز. 
  8. زینلی، بهرام. سعید قوجالی. 1392. ارزیابی رضایت گردشگران از عملکرد خدمات سوئیت­های اجاره­ای: یک آنالیز تطبیقی برحسب خصوصیات دموگرافیک و اجتماعی، همایش ملی گردشگری. سرمایه­های ملی، چشم­انداز آینده. بهمن ماه، ایران، اصفهان.  
  9. ذوالفقاری، حسن. میترا بساطی و کتایون مظلوم. 1398. بررسی ظرفیت­های اقلیمی سواحل شمالی و جنوبی ایران برای گسترش فعالیت‌های ورزشی و گردشگری ساحلی، مجله آمایش جغرافیایی فضا، سال نهم / شماره مسلسل سی و یکم، بهار 1398، صص: 54-39.
  10. سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان 1385. جاذبه های استان گلستان. 
  11. سرمد، زهره، عباس بازرگان و الهه حجازی. 1381. روش­های تحقیق در علوم رفتاری، انتشارات آگاه، چاپ ششم، تهران. 

  12. سقایی، مهدی. دانا علیزاده. 1392. امکان­سنجی محصول گردشگری روستایی در شهرستان پاوه، فصلنامۀ علمی- پژوهشی فضای جغرافیایی، سال سیزدهم، شماره 41، 20-1.

  13. صفرآبادی، اعظم.  علی احمد­پور. 1398. برنامه­ریزی تفرجگاه­های پیرامون شهر­ها با تأکید بر گردشگری سلامت مطالعه موردی: چشمه آبگرم تودلویه، مجله آمایش جغرافیایی فضا، سال نهم / شماره مسلسل سی و یکم، بهار 1398، صص: 11- 1.

  14. ضیایی، محمود. نیلوفر عباسپور. 1390. ارزیابی کیفیت محصول گردشگری شهری تهران از دید گردشگران درون مرزی، فصلنامه گردشگری و توسعه، شماره 1، جلد 1، 96-76. 

  15. علامه، محسن. ایمانه نکته­دان. 1389. بررسی تأثیر کیفیت خدمات بر وفاداری مشتری (مطالعه مورد هتل­های چهار و پنج ستاره اصفهان)، مدیریت بازرگانی، دوره 2، شماره 5، 124-109.  

  1. کاظمی، مهدی. 1385. مدیریت گردشگری. انتشارات سمت، چاپ اول، تهران. 

  17. کدیور، علی‌اصغر. مهدی سقایی. 1380. ساماندهی گردشگری در تفرجگاه های پیرامون شهری (1)، (مطالعه موردی: دره اخلمد)، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 83، 134-111.  

  18. موسوی، میرنجف. احمد آفتاب و علی مجنونی. 1398. توسعه گردشگری مناطق روستایی با تأکید بر اولویت­های سرمایه‌گذاری در زیر ساخت­ها مطالعه مورد: استان آذربایجان شرقی، مجله آمایش جغرافیایی فضا، سال نهم / شماره مسلسل سی و یکم، بهار 1398، صص: 54-39.

  1. Abu Ali, J., and Howaidee, M. 2012. The impact of service quality on tourist satisfaction in Jerash, Journal of contemporary research in Business, 3(12):164-187.
  2. Barutcu, S, Dogan, H & Unguren, E. 2011. Tourists perception and satisfaction of shopping in Alanya region: A comparative analysis of different nationalities, Procedia Social and Behavioral Sciences 24: 1049-1059.
  3. Bowen, D., and Schouten, F.A. 2008. Tourist satisfaction and beyond: tourist migrants in Mallorca. International Journal of Tourism Research, No. 10: 141-153.
  4. Buhalis, D., and Darcy‚ S. 2011. Accessible Tourism: Concepts and Issues. Chanel View Press.
  5. Butnaru, G., and Miller, A. 2012. Conceptual approaches on quality and theory of tourism services, Procedia Economics and Finance 3: 375-380.
  6. Cengiz, B. 2012. Local residents' perceptions of and attitude toward sustainable tourism planning and management in Amasra (Turkey), Landscape Planning, available online at: http://www.intechopen.com    
  7. Chen, C., and Phou, S. 2013. A closer look at destination: Image, Personality, Relationship and Loyalty. Tourism Management, 36: 269-278.
  8. Cooper, C., and Hall, C.M. 2008. Contemporary tourism: an international approach (First ed.). Jordan Hill (Oxford): Butterworth-Heinemann Publication (Elsevier).
  9. Craggs, R., and Schofield, P. 2011. The Quays in Salford: an analysis of visitor perceptions, satisfaction and behavioral intention. International Journal of Tourism Research, No. 13, 583-599.
  10. Dimitrovic, T et al., (2009). Conceptualizing tourist satisfaction at the destination level, International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research. 3(2): 116-126.
  11. Eraqi, M. 2006. Tourism service quality in Egypt; the viewpoint of external and internal customers, Benchmarking: an international journal, Vol. 13, No. 4, 469-492.
  12. Geoldner, C.R., and Ritchie, J.B. 2003. Tourism-principles, practices, philosophies. 9th Edition. JOHN WILEY & SONS, INC. Hoboken, New Jersey.
  13. Heung, V.C.S., Qu, H., and Chu, R. 2001. The relationship between vacation factors and socio-demographic and traveling characteristics: the case of Japanese leisure travellers. Tourism Management, 22: 259-269.
  14. Jeffries, D. 2001. Governments and tourism (First ed.). Jordan Hill (Oxford): Butterworth-Heinemann Publication (Elsevier). 
  15. Kolb, B.M. 2006. Tourism marketing for cities and towns: using branding and events to attract tourists. Jordan Hill (Oxford): Butterworth-Heinemann Publication (Elsevier).
  16. Koutoulas, D. 2004. Understanding the tourist product. Available online at http://www.academia.edu. 24/04/2014.
  17. Lopes, S.D.F. 2011. Destination image: Origins, Developments and Implications. PASOS, 2: 305-315.
  18. Mat Som, A.P., and Badarneh, M.B. 2011. Tourist satisfaction and repeat visitation; toward a new comprehensive model. International Journal of Human and Social Sciences, 6(1): 38-45.
  19. Matzler, K. et al. 2007. Customer satisfaction and loyalty to Alpine Ski resorts: moderating effect of lifestyle, spending and customers skiing skills. International Journal of Tourism Research, 9: 409-421.
  20. Mendes, J.D.C. et al. 2010. The tourist experience: exploring the relationship between tourist satisfaction and destination loyalty. Journal of Tourism, 58 (2): 111-126.  
  21. Mellina, F.K.M., and Aballe, A.F.A. 2013. Satisfaction on tourist destinations in Davao Del Sur. International Journal of Accounting and Business Management, 2: 007-017. 
  22. Middleton, V., and Clarke, J. 2001. Marketing in travel and tourism. Butterworth-Heinemann Publication. Jordan Hill, Oxford.  Third edition.
  23. Page, S. 2007. Tourism management: managing for change (2nd ed.). Jordan Hill (Oxford): Butterworth-Heinemann Publication (Elsevier).
  24. Pearce, L.P. 2005. Aspects of tourism: tourist behavior: themes and conceptual schemes. Channel view publications.
  25. Perovic, D., Stanovcic, T., Moric, I., and Pekovic, S. 2012. What socio-demographic characteristics do influence the level of tourist’s satisfaction in Montenegro? Empirical analysis. Journal of Tourism, 14: 5-10. 
  26. Phillips, W.M.J. et al. 2013. Tourist word of mouth and revisit intentions to rural tourism destinations: a case of North Dakota, USA. International Journal of Tourism Research, 15: 93-104.
  27. Prayag, G. 2012. Paradise for who? Segmenting visitors’ satisfaction with cognitive image and predicting behavioral loyalty. International Journal of Tourism Research, 14: 1-15.
  28. Qu, H., Kim, L. and Im, H. 2011. A model of destination branding: integrating the concepts of the branding and destination image. Tourism Management, No. 32, 465-476.
  29. Rajesh, R. 2013. Impact of tourist perceptions, destination image and tourist satisfaction on destination loyalty: a conceptual model, PASOS, 3: 67-78.
  30. Sadeh, E. et al. 2012. Factors affecting tourist satisfaction and its consequences. Journal of basic and applied scientific research, Vol. 2, No. 2, 1557-1560.
  31. Schofield, P., and Thompson, K. 2007. Visitor motivation, satisfaction and behavioural intention: the 2005 Naadam Festival, Ulaanbaatar. International Journal of Tourism Research, 9: 329-344. 
  32. Son, A. 2005. The measurement of tourist destination image: applying a sketch map technique. International Journal of Tourism Research, No. 7, 279-294.
  33. Song, H. et al., 2011. Assessing mainland chines tourists’ satisfaction with Hong Kong using tourist satisfaction index. International Journal of Tourism Research, 13: 82-96.
  34. Song, H., and Cheung. C. 2010. Attributes affecting the level of tourist satisfaction with and loyalty towards theatrical performance in china; evidence from a qualitative study. International Journal of Tourism Research, 12: 665-679.
  35. Swarbrooke, J., and Horner, S. 2007. Consumer behavior in tourism. Second edition, Jordan Hill (Oxford): Butterworth-Heinemann Publication (Elsevier).
  36. Tidtichumrernporn, T. et al., 2010. Measuring the Satisfaction of Domestic and International Tourists toward Lanna Cultural Tourism Products: A Study of Progress in Chiang Mai Walking Street Activities, Journal of Business Studies Quarterly, 1(3): 31-52.
  37. Truong, T.H., and King, B. 2009. An evaluation of satisfaction levels among Chines tourists in Vietnam. International Journal of Tourism Research, No. 11, 521-535.
  38. Tsiotsou, R., and Vasiotio, E. 2006. Using demographic and leisure activities to predict satisfaction with tourism services in Greece. Journal of Hospitality & Leisure Marketing, No. 2, 69-82. Available online.
  39. United Nation of World Tourism Organization 2014. Tourism Highlights.
  40. United Nation of World Tourism Organization 2007. A practical guide to tourism destination management.  
  41. Vanhove, N. 2005. The economics of tourist destinations (First ed.). Jordan Hill (Oxford): Butterworth-Heinemann Publication (Elsevier).     
  42. Vassiliadis, C.A. 2008. Destination product characteristics as useful predictors for repeat visiting and recommendation segmentation variables in tourism: a CHAID exhaustive analysis. International Journal of Tourism Research, 10: 439-452.
  43. World Travel and Tourism Council 2013. Travel and Tourism Economic Impacts of Iran. Www. wttc.org   
  44. Zeinali, B. et al. 2014. Tourists' Satisfaction with and Loyalty to Shopping Experience: A Socio-Demographic Analysis. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 6: 67-84.