سنجش رضایتمندی روستاییان از عملکرد دهیاریها با رویکرد حکمروایی خوب روستایی (مطالعه موردی: روستاهای دهستان جنوبی- شهرستان گرگان)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

حکمروایی روستایی به عنوان رویکردی در مقابل حکومت روستایی در نظام اداره و کنترل امور روستایی محسوب می شود و فرآیندی است که بر اساس کنش متقابل میان سازمانها و نهادهای رسمی اداره روستا و سازمانها و تشکلهای جامعه مدنی و بخش خصوصی شکل می گیرد. امروزه با گسترش مفاهیم مشارکتی و حکومتهای محلی، دولت های تمرکزگرا عملا در پاسخگویی به نیازها و حقوق اجتماعی،سیاسی و مدنی روستاییان دچار چالش شده اند. با توجه به اینکه در حال حاضریکی از چالش های بنیادین روستایی، توسعه مشروعیت در اداره روستاهابه عنوان عرصه زندگی خیل عظیمی از جمعیت و بستری برای پایداری تمدن امروزی، تغییراتی را در نحوه اداره خودمی طلبند. هدف این مقاله سنجش رضایت روستاییان از عملکرد دهیاری‌ها 16 روستای دهستان جنوبی شهرستان گرگان می باشد. برای این هدف، ابتدا به بررسی حکمروایی روستایی و جایگاه آن در صیانت از حقوق روستاییان و سپس به سنجش رضایت روستاییان از عملکرد دهیاری براساس چهار مولفه کارایی مشارکت، عملکردی، برابری، پاسخگویی و 29 شاخص برای این مولفه‌هابا استفاده از پرسشنامه در بین روستاییان منطقه مورد مطالعه پرداخته شد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد در صورت تحقق حکمروایی خوب روستایی، می توان امیدوار به صیانت از حقوق روستاییان بود. همچنین سنجش وضعیت رضایت روستاییان از عملکرد دهیاری‌ها در روستاهای دهستان جنوبی شهرستان گرگان نشان داد که به صورت کلی رضایت از دهیاری‌ها در این دهستان در وضعیت مطلوبی قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Villagers’ Satisfaction of Dehyari (Rural Management Unit) Performance with good governance approach (The case study: the villages of south district Gorgan city)

چکیده [English]

The Villagers’ Satisfaction of Dehyari (Rural Management Unit) Performance with good governance approach (The case study: the villages of south district Gorgan city) Abstract Rural governance as an approach to manage the affairs of the village in the rural areas and a process that form based on the interaction of formal organizations and village organizations and civil society and the private sector. Today the concept of participatory development and local government, Centralist governments to respond effectively to the needs and rights, civil and political challenges of the villagers have been. Note that the spreading of the basic challenges of rural development in the rural areas, as the legitimacy of thousands of lives and hospitalized population to sustain modern civilization, require changes in our management. The purpose of this paper is to measure the Villagers satisfaction of the performance of Dehyari in 16 Village the district southern city of Gorgan. For this purpose, first governance of the village and its position in protecting the rights of the villagers and the villagers are satisfied assay village managers performance based on four factors contribute to the efficiency, performance, equity, accountability, and 29 indicators with questionnaire among rural area were studied. The results show good governance in the rural, we hope to protect the rights of the villagers. Also measure the satisfaction villagers of village managers in the village south of the city of Gorgan, showed that overall satisfaction in this district are in good condition. Key words: rural Good governance, rural Goverrnent, Dehyari, Villagers' rights, oreste method

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural Good Governance
  • rural Goverrnent
  • Dehyari
  • Villagers' rights
  • oreste method
1-   ایمانی جاجرمی، حسین. 1382. سرمایه­ اجتماعی و کارآمدی شوراها. مجموعه مقالات و سخنرانی‌های همایش شوراهای اسلامی، تهران، انتشارات پژواک جامعه.
2-   پاداش، حمید و دیگران. 1386. مؤلفه‌ها و شاخص‌های حکمروایی شهری، تهران، جستارهای شهرسازی، سال ششم، شماره­ی 19-20، صص 72-79.
3-   پیران، پرویز. 1385. شهروندی از حقوق تا مسئولیت، مجله­ی نامه، تهران، شماره­ی 53، صفحات 73-74.
4-   ---------. 1382. سیاست اجتماعی و توسعه­ی اجتماعی و ضرورت آن در ایران، رفاه اجتماعی، تهران،  شماره­ی 10، صفحات 119-154.
5-  چوبچیان، شهلا؛ خلیل کلانتری و حسین شعبانعلی فمی. 1386. عوامل مؤثر بر عملکرد دهیاری‌های استان گیلان، تهران، فصل­نامه­ی روستا و توسعه، سال 10، شماره­ی 2، تابستان، صفحات 87-107.
6-  دربان آستانه، علیرضا. 1389. تبیین حکمروایی روستایی در حکومت‌های محلی، رساله دکتری، به راهنمایی دکتر محمدرضا رضوانی، دانشگاه تهران، دانشکده­ی جغرافیا.
7-   رهنمایی، محمدتقی و پروانه شاه‌حسینی. 1385. فرایند برنامه‌ریزی شهری ایران. تهران، انتشارات سمت.
8-   زاهدی، شمس­السادات. 1386. توسعه­ پایدار. تهران، انتشارات سمت.
9-   سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور. 1388. دانش­نامه­ مدیریت شهری و روستایی. صفحات 331-335.
10- سمیعی، علی. 1379. ارزیابی چندمعیاره­ی پروژه­های منابع آب از دیدگاه توسعه­ی پایدار در ایران، چهارمین کنفرانس سدسازی، تهران.
11- شعاری نژاد، علی‌اکبر. 1375. فرهنگ علوم رفتاری. تهران، انتشارات امیرکبیر.
12- صرافی، مظفر. 1387. تحلیل مفهوم شهروندی و جایگاه آن در قوانین، مقررات و مدیریت کشور، پژوهش‌های جغرافیایی، شماره­ی 63، صص 115-134.
13- فیروزآبادی، سید احمد و حسین ایمانی جاجرمی. 1391. وضعیت رضایت روستاییان و عوامل مرتبط با آن از عملکرد دهیاری‌ها (مطالعه­ موردی: روستاهای استان قزوین)، فصل­نامه­ پژوهش‌های روستایی، سال سوم، شماره­ی یکم، صص61-97.
14- قدرت نما، قهرمان. 1372. ارزیابی‌های چندمعیاری در طرح‌های توسعه­ی منابع آب، آب و توسعه، شماره­ی 2، صص 11-23.
15- کاظمیان مرتضی. 1385. نظام اقتدارگرا: مسئولیت­گریزی شهروندان، مجله­ی نامه، تهران، شماره­ی 53.
16- محامد‎پور مریم و عزت اله اصغری‎زاده. 1387. رتبه‎بندی پژوهشکده‎های یک مرکز تحقیقاتی از طریق روش تصمیم‎گیری چند شاخصه ‎ORESTE، پژوهش‎های مدیریت، شماره­ی 1، صص 217-233.
17- مرادی، ولی. 1383. مدیریت و برنامه‌ریزی شهری، دنیای مسکن، سال اول، شماره­ی سوم و چهارم.
18- مرکز پژوهش‌های مجلس. 1382. حکمرانی خوب و شاخص‌های آن. تهران، دفتر بررسی‌های اقتصادی مجلس.
19- معاونت امور دهیاری‌ها. 1387. عملکرد حوزه­ معاونت امور دهیاری‌ها در سال 1387، تهران، ماه­نامه­ دهیاری‌ها، شماره 26.
20- مهدی­زاده، جواد. 1380. به سوی شهرسازی دمکراتیک، تهران، فصل­نامه­ مدیریت شهری، شماره­ی 5، صص 44-57.
21- نعمتی، مرتضی و سیدعلی بدری. 1386. ارزیابی نقش کارکردی نظام نوین مدیریت روستایی، مقایسه تطبیقی دهیاری‌های فعال در روستاهای کوچک و بزرگ (مطالعه­ موردی: استان گلستان)، تهران، پژوهش‌های جغرافیایی، شماره­ی 59، صفحات 161-176.
22.Atkinson, R. 1998. The new urban governance and urban regeneration: managing community participation.www.findarticles.com.
23.Baťa, R., and Obršálová, I, 2009. Sustainable Environment Indicators And Possibilities of Their Aggregation By Means of Petri Nets. Recent Advances In Environment, Ecosystems And Development. P:147-152.
24.Beall, J.O.1996. urban governance :why Gender Matters.www.unifem.undp.org.
25.Coleman, J.S. 1990. Fundation of Social Theory, Cambridje, MA, Harvard University press.
26.Governance for sustainable Human development 1997. A UNDP policy paper UNDP.
27.Hyden, G. 1995. Governance and the study of poblitics in Goran Rienner, Hyden and Michael Bratton (eds), governance and polities in Africa Boulder, lynne
28.Isabelle. D.L., and Pastijn. H. 2002. Selecting land mine detectionstrategies by means of outranking MCDM techniques, European Journal of Operations Research, 139: 327-338.
29.Jablonský, J. 2009. Software Support for Multiple Criteria Decision Making Problems. Management Information Systems, 4(2):029-034.
30.Janoski, T. 1998. Citizen ship and civil society: A frame work of rights and obliyations in Liberal traditional and social democratic reyime. cambridge university press.     
31.Kampf, R. 2003. Estimation Methods For Weight Criteria,  Scientific Papers Of The University Of Pardubice, P: 225-261.
32.Korviny P. 2003. Mca7–Program For Multi Criteria Decision Analysis (Software, In Czech), Ostrava, Czech Republic.
33.Kravka, M. 2012. Colloquium On Landscape Management. Brno, Czech Republic. Mendel University. Brno, 3th February 2012.
34.Paszek, L.J., Gurecký, P., and Mold_Ík. 2008. Determination of Criteria Weights In Terms of Computer Software. Advances In Electrical And Electronic Engineering.P154-157.
35.Lackey, S.B., Freshwater, D., and Rupasingha, A. 2002. Factors Influencing Local Government Cooperation in Rural Areas: Evidence from the Tennessee Valley, Economic Development Quarterly; 16:138-154.[online] http://edq.sagepub.com/cgi/content/ abstract/16/2/138.
36.Mc Laughlin, B. 1973. control and urban planning ,London:Faber and Faber.
37.Mckinlay, P. 1999. Globalisation ,subsidiarity  and enabling the governance of our communities, www.mdl.co.nz
38.Moore, A., James N., and Geoffrey F. Segal 2005. Putting Out The Trash, Measuring Municipal Service Efficiency in U.S. Cities, Urban Affairs Review, 41(2): 237-259.
39.National League of Cities, 2006. The Four Historic Forms of City Government, [online]: http://www.nlc.org/about_cities/cities_101/163.cfm.
40.Nkum, J. 2002. Local governance for rural poverty reduction, European Forum on Rural Development Cooperation, Policies and approaches for rural poverty reduction:What works in practice?[online], http://www.ruralforum.info/papers/nkumen
41.Pastijn, H., and Leysen. J. 1989. Construction an outranking relation with ORESTE, Mathematical Computing Modeling, 12(10/11): 1255-1268.
42.Perzina, R., and Ramik, J. 2012. Dame - Microsoft Excel Add-In For Solving Multicriteria Decision Problems With Scenarios, Proceedings of 30th International Conference Mathematical Methods In Economics. P: 697-702.
43.Porhinčák, M., and Eštoková, A. 2012.  Process of Selection of Building Materials Towards Sustainable Development. Chemiical Engiineeriing Transactiions. P547-552.
44.Schwab, B., Kubler, D., and walti, S. 2001. Metropolitan governance and democracy in Switzerland, paper prepared for the workshop: governance and democracy legitimacy at the 29th ECPR joint session of workshop, Grenoble, 6-11 April 2001.
45.Srinivas, H. 1996. defining urban governance,www.soc.titech.ac.jp.
46.UN, 2000. Governance ,participation and partnerships.www.un.org.
47.UNCHS, 2000. Norms for good urban governance.www.unchs.org
48.UNDP, 1997. Governance  for sustainable human development .
49.United Nations population fund 2007. State of world population 2007, unlashing the potential of urban growth, New York, UNEPA.
50.Weitz-Shapiro, Rebecca 2008. The Local Connection Local Government Performance and Satisfaction With Democracy in Argentina, Comparative Political Studies, 41(3): 285-308.
51.Zhang, X., Shenggen F., Linxiu Z., and Jikun H. 2002. Local governance and public goods provision in rural China, http://www.ifpri.Org/divs/eptd/dp/papers/eptdp93.