نویسنده = محمد سعید نجفی
گرمایش جهانی و اثرات ‌آن بر سیستم‌های ژئوپولیتیک نظام بین الملل

دوره 5، شماره 18، اسفند 1394، صفحه 170-188

بهلول علیجانی؛ ندا مجیدی راد؛ محمد سعید نجفی؛ احمد خدائی؛ سعید رحیمی هرآبادی