کلیدواژه‌ها = ساختار فضایی
تحلیلی بر نقش قنات سرچشمه در تحولات ساختار فضایی شهر زنجان در عصر قاجار

دوره 11، شماره 40، شهریور 1400، صفحه 103-118

10.30488/gps.2020.209263.3138

احد نژاد ابراهیمی؛ محمّدعلی کی نژاد؛ محمدجواد حیدری