کلیدواژه‌ها = مورفوتکتونیک
برآورد دامنۀ فعالیت زمین‌ساختی تاقدیس خویز از طریق معیارهای مورفومتری (زاگرس خوزستان)

دوره 10، شماره 37، آذر 1399، صفحه 1-14

10.30488/gps.2021.136002.2816

مجتبی یمانی؛ فاطمه مرادی پور؛ انور مرادی؛ سعید مرادی پور


ژئومورفولوژی و مورفوتکتونیک ناحیه لالی – گتوند، استان خوزستان

دوره 3، شماره 7، فروردین 1392، صفحه 121-139

طیبه احمدی؛ عزیز رحیمی چاکدل