شناسایی و تبیین پیشران‌های کلیدی موثر بر مشارکت شهروندان در مدیریت پسماند شهری مطالعه موردی: کلان‌شهر تبریز

نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

گروه معماری و شهرسازی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

افزایش بی‌رویه جمعیت شهری در سال‌های اخیر موجب افزایش بیش‌ازپیش مصرف و درنتیجه تولید انواع پسماند در مناطق شهری گردیده است. در حال حاضر یکی از مهم‌ترین مسائل زیست‌محیطی در شهر تبریز مدیریت پسماند شهری است. آگاهی از نظرات و مشارکت شهروندان در مدیریت پسماند ضروری است. بنابراین هدف از تحقیق حاضر، شناسایی و تبیین پیشران‌های کلیدی موثر بر مشارکت شهروندان در مدیریت پسماند شهری می‌باشد. روش تحقیق حاضر، توصیفی تبیینی با اهداف کاربردی- توسعه‌ای است. داده‌های موردنیاز به دو شیوه اسنادی و میدانی جمع‌آوری‌شده است. جامعـه آماری، کلیه شهروندان کلان‌شهر تبریز می‌باشد. نتایج نشان داد که امتیاز حاصله در طیف لیکرت برابر با 3.08 می‌باشد. بالاترین میانگین‌ها مربوط به مناطق 1 و 2 و 9 و 5 به ترتیب برابر با 3.15، 3.13، 3.12 و 3.11 و کمترین مربوط به منطقه 4 برابر با 3.03 می‌باشد. علی الرغم نتایج حاصله به دلیل پایین بودن میانگین‌های مکتسبه احتمال به وجود آمدن ناپایداری وجود دارد. با استخراج 44 عامل، با اعمال‌نظر 50 خبره نسبت به تعیین میزان اهمیت عوامل و با استفاده از روش تحلیل اثرات متقابل/ ساختاری در نرم‌افزار میک مک فازی به تبیین روابط بین آن‌ها پرداخته شد. نتایج نشان داد که تأثیرگذارترین عوامل مستقیم شامل، ظرفیت‌سازی اجتماعی، مشارکت فعال افراد ذی‌نفع، اعتماد اجتماعی، سرمایه اجتماعی، نهادها و سازمان‌های جامعه مدنی (CSO)، برقراری تعامل بین مشارکت‌کننده و مشارکت شونده، آموزش حقوق و تکالیف شهروندی و NGO و نقش آن می‌باشد. عوامل به‌دست‌آمده مبین نقش عوامل اجتماعی، زیرساخت‌های فرهنگی و در حالت کلی برنامه‌ریزی پایین به بالاست که در سال‌های اخیر با بازخوردهای مثبت و تجارب موفق در سراسر جهان همراه بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and explaining key drivers affecting citizens' participation in urban waste management The Case Study of Tabriz metropolis

نویسندگان [English]

  • Bagher Khoshnavaz
  • Mir Saead moosavi
  • Shabnam Akbari Namdar
Department of Architecture and Urban Planning, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

The excessive increase in the urban population in recent years has caused an increase in consumption and, as a result, the production of all kinds of waste in urban areas. Currently, one of the most important environmental issues in the city of Tabriz is urban waste management. Knowing the opinions and participation of citizens in waste management is essential. Therefore, the current research aims to identify and explain the key drivers affecting citizens' participation in urban waste management. The current research method is an explanatory description with practical-developmental goals. The required data has been collected in two documentary and field methods. The statistical population is all citizens of the Tabriz metropolis. The results showed that the score obtained on the Likert scale is equal to 3.08. The highest averages for regions 1, 2, 9, and 5 are 3.15, 3.13, 3.12, and 3.11, respectively, and the lowest for region 4 is 3.03. Despite the obtained results, there is a possibility of instability due to the low averages obtained. The relationships between them were explained by extracting 44 factors, applying the opinions of 50 experts to determine the importance of factors, and using the interaction/structural effects analysis method in Mic Micmac Fuzzy software. The results showed that the most effective direct factors include social capacity building, active participation of stakeholders, social trust, social capital, civil society institutions and organizations (CSO), establishing interaction between the participant and the participant, and training the rights and duties of citizenship and NGOs. The obtained factors show the role of social factors, cultural infrastructure, and bottom-up planning, which have been associated with positive feedback and successful experiences worldwide in recent years
 

Extended Abstract
Introduction
Waste management is one of the most important concerns of human societies. The ever-increasing amount of waste, on the one hand and their diversity, on the other hand, add to the complexity of the conditions and methods of their collection and disposal. Extensive advances in technology and science in various fields of chemistry, physics, medicine, and others have caused the entry of hazardous wastes, even in normal household wastes. Participating in waste management through reducing production and separating waste from each other at the source is one of the most entrepreneurial and economical processing methods in most countries of the world today. In the success of this approach to waste management, residents play a very influential role. Optimal management of services can only be implemented if the residents also participate in it, both in decision-making and policy-making and in the planning and implementation of projects. In other words, the comprehensive definition of participation is individuals' mental and emotional involvement in group situations that motivates them to help each other and share responsibilities to achieve group goals. About 1200 tons of waste are produced in Tabriz city. About 52% of it comprises organic materials, about 1.13% of the city's waste is paper and cardboard, and 19% is made up of recyclable materials such as plastic, metals, glass, etc. In this research, this issue has been addressed in the form of explaining ways to improve citizens' participation in urban waste management in the metropolis of Tabriz, and the capacities of citizens' participation in waste management in each of the management decision-making dimensions have been explored.
 
Methodology
The current research is fundamentally-applicative in terms of its purpose and considering that questionnaires and semi-in-depth interviews were used in different stages to collect data. The research method is a descriptive-survey according to the method of data collection. Also, the dominant approach is descriptive-analytical, which is analyzed based on the data obtained from interviews and questionnaires. In order to measure the current situation of 10 districts, a citizenship questionnaire was distributed to 385 people according to the population share of the regions. After theoretical saturation and combining with the results of documentary studies, the results have been extracted in the form of propositions and based on the questionnaire, which has been entrusted to the judgment of elites and experts to determine the importance and degree of influence of each of the criteria.
 
Results and discussion
From the point of view of the responding citizens, the score obtained from the collected research data is equal to 3.08 in the Likert scale. The highest extracted averages for regions 1, 2, 9, and 5 are 3.15, 3.13, 3.12, and 3.11, respectively, and the lowest average for region 4 is 3.03. Due to the fact that the average obtained is higher than number three on the Likert scale and despite the fact that these areas are in the middle of the Likert scale, due to the low averages obtained, there is a possibility of instability in this sector as a result of urban mismanagement, which highlights the need for special attention to this sector for those involved in urban management. Despite the difference between the regions in the research discussion, it is important to mention that none of the ten districts of the research got a higher score on the Likert spectrum, and all of them fluctuated around the average score of 3. Therefore, in terms of participation in waste management, there is a significant difference between different areas of Tabriz city. Based on the variables' dispersion patterns, the system is unstable.
 
Conclusion
One of the important and vital areas of urban management in these years has been urban waste management, which can take a new path towards sustainable development with the participation of citizens. Participatory management in the matter of urban waste management can optimize different stages of waste management, make people aware of social obligations and urbanization, especially in matters of health and environmental protection, and correct citizens' misconceptions about waste management as It should be very helpful to remove the garbage from the home environment in an individual dimension. As one of the poles of development, Tabriz metropolis needs to review the policies based on the forward-looking forecasts of people's participation in waste management. Based on this, knowing the collaborative patterns and examining future developments to predict them is a necessary and undeniable issue. Determining and influencing variables of the diagram of direct effects in the system, in order of the intensity of the effect, including cases of basic innovations, active participation of beneficiaries or users, economic and recycling benefits of waste collection, development of citizenship skills, culture and neighborhood identity, how Distribution of resources and facilities, focusing on the field of household waste and house-to-house purchase of separated waste.
 
Funding
There is no funding support.
 
Authors’ Contribution
All of the authors approved thecontent of the manuscript and agreed on all aspects of the work.
 
Conflict of Interest
Authors declared no conflict of interest.
 
Acknowledgments
We are grateful to all the scientific consultants of this paper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Citizen Participation
  • Key Drivers
  • Urban Waste
  • Tabriz Metropolis
عمرانی، قاسمعلی. (1396). مواد زائد جامد مشتمل برزباله‌سوزها، بازیافت مواد و روش‌های جمع‌آوری و دفع مواد زائد سمی و خطرناک. (جلد 2). ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران. چاپ پنجم.
ابطحی، مهرنوش؛ سعیدی، رضا و نصرالله بروجردی، ملیحه. (1394). بررسی میزان آگاهی، آموزش و مشارکت عمومی در مدیریت پسماند: مطالعه موردی در شهر تهران. فصلنامه بهداشت در عرصه، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 3 (2)،7-16. doi.org/10.22037/jhf.v3i2.10527
تقوایی، مسعود؛ موسوی، میرنجف؛ کاظمی زاد، شمس اله و قنبری، حکیمه. (1393). مدیریت پسماندهای جامد شهری، گامی در راستای توسعه پایدار مطالعه موردی: شهر زنجان. فصلنامه مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای، 3 (12)، 12-1.
توانایی بشرویه، هانیه؛ بهزادی، محمد حسن و خانی، محمدرضا. (1395). ارائه مدل مفهومی مشارکت مردمی در مدیریت پسماند شهر تهران (مطالعه موردی: مناطق 3، 6 و 21). انسان و محیط‌زیست، 14(3)، 37-46.
پیوسته گر، یعقوب و انصاری، محمدحسین. (1396). بررسی و ارزیابی عوامل اجتماعی مؤثر بر کاهش سرانه تولید پسماند خانگی (نمونه موردی: مناطق 3 و 10 شهرداری تهران). فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط‌زیست، 19(4)، 219-236. Doi:10.22034/jest.2017.11635
محمدرضایی، الهه. (1394). بررسی راهکارهای فرهنگی جهت افزایش مشارکت مردم در بازیافت پسماندهای شهری. سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدیدشونده، اصفهان.
عسگری، سحر. (1398). سنجش تأثیر عوامل مشارکت‌پذیری شهروندان در مدیریت پسماند. جغرافیا و روابط انسانی، 2(3)، 43-59. Dor:20.1001.1.26453851.1398.2.3.3.5
ززولی، محمدعلی؛ بلارک، داود؛ مهدوی، یوسف و برفراشته پور، منصور. (1398). آنالیز کمی کیفی مواد زائد شهری تبریز. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 22 (98)، 90-86.
شربتی، اکبر. (1397). میزان مشارکت شهروندان در امور شهری (مطالعه موردی: شهر گنبد). آمایش محیط، 11(41)، 161-184.
سعیدی رضوانی، هادی. (1385). عملیاتی کردن شهرسازی مشارکتی در ایران، نمونه: آبکوه مشهد. فصلنامه هنرهای زیبا، 28(28)، 12-1.
همتی، سمیه. (1397). بررسی عوامل موثر جهت مشارکت شهروندان در طرح تفکیک از مبدأ پسماندهای شهری (مطالعه موردی: شهر سرعین). سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط‌زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط‌زیست، اردبیل.
حیدری، زهره و رضویان، فاطمه. (1399). ارزیابی نقش مشارکت شهروندان در مدیریت پسماند شهری با محوریت تفکیک از مبدأ مطالعه موردی: منطقه 9 شهر تهران. مطالعات علوم محیط‌زیست، 5 (2)، 2471-2466.
هنرخواه، رویا؛ افضلی، کوروش و قائدی، عبدالکریم. (1401). بررسی مؤلفه‌های تأثیرگذار بر تعاملات اجتماعی در فضاهای باز شهری با استفاده از تکنیک متاآنالیز. فصلنامه جغرافیا (برنامه‌ریزی منطقه‌ای)، 12(3)، 84-97. Doi:10.22034/jgeoq.2022.130163
نوروزی، قدرت الله و آقایی، مهرداد. (1400). نقش شهرداری‌ها در تضمین حق بر محیط‌زیست سالم در مدیریت پسماند شهری؛ مطالعه موردی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان. فصلنامه تحقیقات حقوقی، 24(94)، 295-320. Doi:10.29252/jlr.2021.185483.1775
حیدری، زهره. (1399). ارزیابی و تحلیل عوامل موثر بر مشارکت شهروندان در مدیریت پسماند خانگی (مطالعه موردی مناطق 19 شهر تهران). مطالعات علوم محیط‌زیست، 5(3)، 2943-2951.
چلبی، مسعود. (1388). بررسی تجربی نظام شخصیت در ایران. تهران: موسسه پژوهشی فرهنگ هنر و ارتباطات.
ازکیا، مصطفی. (1390). جامعه‌شناسی توسعه. چاپ نهم، تهران: انتشارات مؤسسه کیهان.
هانتینگتون، ساموئل. (۱۳۷۰). سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگون. ترجمه محسن ثلانی، تهران: نشر علم.
شفیعی، شیرین. (۱۳۹۳). مشارکت محوری و نقش آن در فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی تعاونی. وزارت تعاون، دفتر آموزش.
کلانتری خلیل‌آباد، حسین؛ ابوبکری، طاهر؛ قادری، رضا؛ پور علی، محمدعلی و سعیدی، انور. (۱۳۹۱). ارزیابی میزان تحقق‌پذیری شاخص‌های توسعه پایدار شهری در مناطق مرزی نمونه موردی: شهر پیرانشهر. فصل‌نامه مدیریت شهری و روستایی، 10(30) 222- 207.
سعیدی مهر، محمود؛ انوری، محمدرضا و کریمیان بستانی، مریم. (1401). تحلیل نقش مشارکت در مدیریت پسماند مناطق پیرا شهری زاهدان. مجله توسعه فضاهای پیرا شهری، 4 (1)، 126-107. Dor: 20.1001.1.26764164.1401.4.1.6.7
زیاری، کرامت الله،؛ نیک‌پی، وحید و حسینی، علی. (1395). سنجش میزان مشارکت شهروندان در مدیریت شهری بر اساس الگوی حکمروایی خوب شهری، مطالعه: شهر یاسوج. فصلنامه مسکن و محیط روستا، 32(141)69-86.
خادم الحسینی، احمد و عارفی پور، صفیه. (1391). شهرسازی مشارکتی و جایگاه مردم در برنامه‌ریزی شهری. مطالعات برنامه‌ریزی سکونتگاه‌های انسانی، 7(19)، 108-123.
گیوی، مجید؛ علی پور، سمیره، نظری، صفیه و اقامتی گشتی، رضا. (1394). بررسی عوامل موثر بر جلب مشارکت شهروندان در توسعه پایدار شهری (شهر بندرعباس). فصلنامه علوم اجتماعی، 9(31)، 190-167.
شاه مرادی، لقمان؛ بزی، خدارحم و حیدری تاشه کبود، اکبر. (1393). بررسی و ارزیابی مشارکت‌های مردمی در توسعه پایدار محله‌ای با استفاده از مدل TOPSIS مطالعه موردی: کلان‌شهر ارومیه. فصل‌نامه جغرافیا و توسعه، 12(36)، 49-60. Doi: 10.22111/gdij.2014.1708
مرادی، گلمراد. (1393). تهیه ابزار مشارکت شهری و برآورد پایایی و روایی: شهر کرمانشاه. فصلنامه مطالعات جامعه‌شناختی، 4 (11). 149-180.
شمس پویا، محمدکاظم و توکلی نیا، جمیله. (1394)، تحلیل سرمایه اجتماعی با تأکید بر مشارکت شهروندی و پاسخ‌گویی مدیران شهری (مورد پژوهی: شهر اسلام‌شهر). فصل‌نامه آمایش محیط،8(30)، 137-152.
نورانی، محدثه؛ آمار، تیمور و قریشی، محمد باسط. (1401). ارزیابی توان اکولوژیکی روستاهای پیرا شهری لنگرود برای توسعه گردشگری. فصلنامه جغرافیا (برنامه‌ریزی منطقه‌ای)، 12(3)، 1-11. Doi: 10.22034/jgeoq.2022.208684.2196
بنیاد تدبیرگران توسعه فردا (بنیاد توسعه فردا). (1392). روش‌های آینده‌نگاری تکنولوژی. تهران: نشر بنیاد توسعه فردا.
سعیدی مهر، محمود؛ انوری، محمدرضا و کریمیان بستانی، مریم. (1400). تحلیل ابعاد مشارکت شهروندان در مدیریت پسماند در مناطق شهری (مطالعه موردی: شهر زاهدان). فصلنامه جغرافیا و برنامه‌ریزی منطقه‌ای، 11(4)، 521-535. Doi: 10.22034/jgeoq.2021.136740
 
References
Abtahi, M., Saidi, R., & Nasrullah Boroujerdi, M. (2014). Investigating the level of awareness, education and public participation in waste management: a case study in Tehran. Health Quarterly, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, 3 (2), 7-16. doi.org/10.22037/jhf.v3i2.10527
Arnstein, R. Sh. (1969). A ladder of citizens participation, AIP Journal, 12, 216-224.
Askari, S. (2018). Measuring the effect of citizens' participation factors in waste management. Geography and Human Relations, 2(3), 43-59. Dor: 20.1001.1.26453851.1398.2.3.3.5 [In Persian].
Azkia, M. (2010). Sociology of Development. Tehran: Kayhan Institute Publications, 9th edition. [In Persian].
Chalabi, M. (2008). Experimental study of personality system in Iran. Tehran Research Institute of Culture, Art and Communication. [In Persian].
Coelho, L. & Liséte, C. (2019) Applying life cycle assessment to support environmentally,sustainable waste management strategies in Brazil, Resources. Conservation and Recycling, 128, 438–450. doi.org/10.1016/j.resconrec.2016.09.026
Foundation of Tadbirgaran Tehseh Farda (Furda Development Foundation). (2012). Technologies foresight methods. Tehran, Farda Development Foundation publication. [In Persian].
Gidley, J. M. (2016). Understanding the Breadth of Futures Studies through a Dialogue with Climate Change. World Futures Review, 8(1), 24-38. doi.org/10.1177/1946756715627369
Givi, M., Alipour, S., Nazari, S., & Reza G. (2014). Investigating effective factors on attracting citizens' participation in sustainable urban development (Shahrbandar Abbas). Social Sciences Quarterly, 9(31), 167-190. [In Persian].
Glenn, Jerome C (2006): State of the Future 2006: American Council for United Nations University (AC/UNU): The Millennium Project; online: http://www.millennium-project.org/millennium/scenarios/index.html
Hemti, S. (2017). Investigating the effective factors for citizens' participation in the urban waste separation plan (case study: Shahr Sarein). the 13th National Watershed Science and Engineering Conference and the 3rd National Conference on Protection of Natural Resources and Environment with the focus on watershed management and protection of natural resources and environment. Ardabil. [In Persian].
Heydari, Z., & Razovian, F. (2019). Evaluating the role of citizens' participation in urban waste management with the focus on separation from Source of case study: District 9 of Tehran. Environmental Science Studies, 5(2), 2471-2466. [In Persian].
Heydari, Zahra. (2019). Evaluation and analysis of factors affecting citizens' participation in household waste management (case study of 19 districts of Tehran). Environmental Science Studies, 5(3), 2943-2951. [In Persian].
Honarkhah, R., Afzali, K., & Qaidi, A. K. (2022). Examining the factors influencing social interactions in urban open spaces using meta-analysis technique. Geography Quarterly (Regional Planning), 12(3), 84-97. Doi:10.22034/jgeoq.2022.130163 [In Persian].
Huntington, S. (1370). Political order in changing societies. translated by Mohsen Thalani, Tehran: Alam. [In Persian].
Jiří, K., Martin, P., Michal. F., Petr, K., Michal T. (2014). Waste-to-Energy Systems Modelling Using In-House Developed Software, review article. Doi:10.3303/CET1125089
Jokela, JP., Kettunen, RH., & Rintala, JA. (2013). Methane and leachate pollutant emission potential from various fractions of municipal solid waste (msw): Effects of source separation and aerobic treatment. Waste Manag Res, 20, 424-33. Doi.org/10.1177/0734242X0202000506
Khadem Al-Hosseini, A., & Arefipour, S. (2011). Participatory urban development and the place of people in urban planning. Human settlements planning studies, 7(19), 108-123. [In Persian].
Khalil Abad, H., Abu Bakri, T., Kaderi, R., Pourali, M. A., & Saidi, A. (2011). Assessing the degree of realization of sustainable urban development indicators in border areas, a case study: Piranshahr city. Urban and Rural Management Journal, 10(30) 222-207. [In Persian].
Mohammad Rezaei, E. (2014). Investigating cultural strategies to increase people's participation in urban waste recycling. the third national congress of recycling and use of renewable organic resources, Isfahan. [In Persian].
Moradi, G. (2013). Preparation of urban participation tool and estimation of reliability and validity: Kermanshah city. Sociological Studies Quarterly, 4 (11), 149-180. [In Persian].
Nowrozi, Q., & Aghaei, M. (2021). The role of municipalities in guaranteeing the right to a healthy environment in urban waste management; A case study of Isfahan Municipal Waste Management Organization. Legal Research Quarterly, 24(94), 295-320. Doi:10.29252/jlr.2021.185483.1775 [In Persian].
Nurani, M., Amar, T., & Qureshi, M. (2021). Evaluation of the ecological potential of peri-urban villages of Langrod for tourism development. Geography Quarterly (Regional Planning), 12(3), 1-11. Doi: 10.22034/jgeoq.2022.208684.2196 [In Persian].
Omrani, Gh. A. (2016). Solid waste materials including incinerators, material recycling and methods of collecting and disposing of toxic and dangerous waste materials. (volume 2). Publisher: Islamic Azad University, Science and Research Unit, Tehran. Fifth Edition. [In Persian].
Panishtegar, Y., & Ansari, M H. (2016). Investigating and evaluating social factors affecting the per capita reduction of household waste production (case example: Districts 3 and 10 of Tehran Municipality). Environmental Science and Technology Quarterly, 19(4), 219-236. Doi:10.22034/jest.2017.11635 [In Persian].
Pichtel, John. (2005). Waste Management Practices: Municipal, Hazardous and Industrial, Second Edition. 21 th Rio Conference agenda, 1992. https://sustainabledevelopment.un.org/outcomedocuments/agenda21
Saidi Mehr, M., Anuri, M., & Karimian Bostani, M. (1401). Analysis of the role of participation in waste management in peri-urban areas of Zahedan. Journal of Suburban Space Development, 4(1), 107-126. Dor: 20.1001.1.26764164.1401.4.1.6.7 [In Persian].
Saidi Mehr, M., Anuri, M., & Karimian Bostani, M. (2021). Analysis of dimensions of citizens' participation in waste management in urban areas (case study: Zahedan city). Journal of Geography and Regional Planning, 11(4), 521-535. Doi: 10.22034/jgeoq.2021.136740 [In Persian].
Saidi Rizvani, N. (2015). Operationalization of participatory urban planning in Iran, example: Abkoeh Mashhad. Fine Arts Quarterly, 28(28),1-12. [In Persian].
Shafii, SH. (2013). Core participation and its role in the activities of cooperative economic enterprises. Ministry of Cooperatives, Education Office. [In Persian].
Shah Moradi, L., Bezi, K., & Heydari Tashe Kabood, A. (2013). Investigating and evaluating people's participation in the sustainable development of a neighborhood using the TOPSIS model. the study of M. [In Persian].
Shams Puya, M. K., & Tawakli Nia, J. (2014), analysis of social capital with emphasis on citizen participation and accountability of city managers (case study: Shahr Islam Shahr). Amash Mohit Chapter, 8(30), 137-152. [In Persian].
Sharbati, A. (2017). The level of participation of citizens in urban affairs (case study: Gonbad city). Amish Environment, 11(41), 161-184. [In Persian].
 Singhirunnusorn, W., Donlakorn, K. and Kaewhanin, W. (2012). Household recycling behaviours and attitudes toward waste Bank Project: Mahasarakham Municipality. Journal of Asian Behavioural Studies, 2(6), 35-47. Doi.org/10.21834/jabs.v2i5.215
Taqvai, M., Mousavi, M., Kazemizad, Sh., & Ghanbari, H. (2013). Urban solid waste management, a step towards sustainable development, case study: Zanjan city. Quarterly Journal of Urban and Regional Studies and Research, 3(12), 1-23. [In Persian].
Tavanai bashrooye, H., Behzadi, M. H., & Khani, M. R. (2015). Presenting a conceptual model of public participation in waste management in Tehran (case study: areas 3, 6 and 21). Man and Environment, 14(3), 37-46. [In Persian].https://he.srbiau.ac.ir/article_9772.html
Vieira, V. H., Argentino de, M., & Matheus, Dácio R. (2018). The impact of socioeconomic factors on municipal solid waste generation in SãoPaulo, Brazil. Waste Management & esearch, 36 (1), 79-85. DOI: 10.1177/0734242X17744039
Xiao, L., Zhang, G., Zhu, Y., & Lin, T. (2017). Promoting public participation in household waste management: A survey based method and case study in Xiamen city, China. Journal of Cleaner Production, 144, 1-12. doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.01.022
Yang, L., Li, ZS., & Fu. H.Z. (2015). Model of municipal solid waste source separation activity: A case study of beijing. J Air Waste Manag Assoc, 61(2), 157-63. Doi: 10.3155/1047-3289.61.2.157
Zazouli, M. A., Black, D., Mahdavi, Y., & Barfrashtepour, M. (2018). Qualitative analysis of urban waste materials in Tabriz. Mazandaran University of Medical Sciences Magazine, 22 (98), 90-86. [In Persian].
Ziari, K., Nik Pai, V., and Hosseini, A. (2015). Measuring the level of citizens' participation in urban management based on the model of good urban governance, study: Yasouj city. Housing and Rural Environment Quarterly, 32(141)69-86. [In Persian].