شناسایی و تبیین پیشران های کلیدی موثر بر مشارکت شهروندان در مدیریت پسماند شهری (نمونه موردی: کلانشهر تبریز)

نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی شهرسازی واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 استادیار گروه معماری و شهرسازی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

10.30488/gps.2022.359563.3574

چکیده

جمع آوری، دفع، بازیافت و مدیریت پسماند در ایران با توجه به نوع و کیفیت با سایر کشورهای جهان از ماهیتی متفاوت برخوردار بوده و بکارگیری هرگونه روش و تکنولوژی بدون شناخت مواد و سازگاری عوامل محلی خصوصاً موضوع مشارکت شهروندان میسر نخواهد بود. پژوهش حاضر با رویکرد تبیینی به این مهم پرداخته است. در این راستا 24 گویه در قالب پرسشنامه شهروندان به تعداد 385 عدد در 10 منطقه شهرداری تبریز به نسبت سهم جمعیتی تکمیل گردید. نتایج نشان داد که امتیاز حاصله در طیف لیکرت برابر با 3.08 می باشد. بالاترین میانگین ها مربوط به مناطق 1و 2و 9 و 5 به ترتیب برابر با 3.15، 3.13، 3.12 و 3.11 و کمترین مربوط به منطقه 4 برابر با 3.03 می باشد. علی الرغم نتایج حاصله به دلیل پایین بودن میانگین های مکتسبه احتمال به وجود آمدن ناپایداری وجود دارد. با استخراج 44 عامل، با اعمال نظر 50 خبره نسبت به تعیین میزان اهمیت عوامل و با استفاده از روش تحلیل اثرات متقابل/ ساختاری در نرم افزار میک مک فازی به تبیین روابط بین آن‌ها پرداخته شد. نتایج نشان داد که تأثیرگذارتین عوامل مستقیم شامل، ظرفیت سازی اجتماعی، مشارکت فعال افراد ذی نفع، اعتماد اجتماعی ، سرمایه اجتماعی، نهادها و سازمانهای جامعه مدنی (CSO)، برقراری تعامل بین مشارکت کننده و مشارکت شونده، آموزش حقوق و تکالیف شهروندی و NGO و نقش آن می باشد. عوامل بدست‏آمده مبین نقش عوامل اجتماعی، زیرساخت‏های فرهنگی و در حالت کلی برنامه‏ریزی پایین به بالاست که در سال‏های اخیر با بازخوردهای مثبت و تجارب موفق در سراسر جهان همراه بوده‏اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and explaining key drivers affecting citizens' participation in urban waste management (Case example: Tabriz metropolis)

نویسندگان [English]

  • Bagher Khoshnavaz 1
  • Mir Saead moosavi 2
  • Shabnam Akbari Namdar 2
1 - Department of Architecture and Urban Planning, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
2 Assistant Professor of Department of Architecture and Urban Planning, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Waste collection, disposal, recycling and waste management in Iran is of a different nature compared to other countries of the world regarding the type and quality, and the use of any method and technology will not be possible without knowing the materials and compatibility of local factors, especially the issue of citizens' participation. The current research has addressed this issue with an explanatory approach. In this regard, 24 items were completed in the form of a questionnaire of 385 citizens in 10 districts of Tabriz municipality according to the population share. The results showed that the score obtained in the Likert scale is equal to 3.08. The highest averages for regions 1, 2, 9, and 5 are 3.15, 3.13, 3.12, and 3.11, respectively, and the lowest for region 4 is 3.03. Despite the obtained results, due to the low averages obtained, there is a possibility of instability. By extracting 44 factors, by applying the opinions of 50 experts to determine the importance of factors and by using the interaction/structural effects analysis method in Mic McFuzzy software, the relationships between them were explained. The results showed that the most effective direct factors include social capacity building, active participation of stakeholders, social trust, social capital, civil society institutions and organizations (CSO), establishing interaction between the participant and the participant, training the rights and duties of citizenship and NGOs. And its role is The obtained factors show the role of social factors, cultural infrastructure and in general bottom-up planning, which have been associated with positive feedback and successful experiences all over the world in recent years.

کلیدواژه‌ها [English]

  • citizen participation
  • key drivers
  • urban waste
  • Tabriz metropolis