نویسنده = مصطفی امیرفخریان
تحلیل عدم تعادل های فضایی استان خراسان رضوی

دوره 7، شماره 24، شهریور 1396، صفحه 35-46

سعید ملکی؛ مژگان ثابت تیموری؛ مصطفی امیرفخریان؛ معصومه توانگر