کلیدواژه‌ها = شهر تهران
تحلیل اثرات بحران پاندمیک (کووید-19) در بازتعریف فضاهای شهری مطالعه موردی: شهر تهران

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 135-153

10.30488/gps.2022.314251.3474

سعید امینی ورکی؛ فرزانه ساسان پور؛ طهمورث بهروزی نیا؛ حبیب ا... فصیحی