کلیدواژه‌ها = شهر ساری
تحلیل مؤلفه‌های تاب‌آوری شهری در مناطق چهارگانه شهر ساری

دوره 13، شماره 4، بهمن 1402، صفحه 61-83

10.30488/gps.2023.374359.3599

عیسی قسمی طوسی؛ کیا بزرگمهر؛ لیلا ابراهیمی جمنانی؛ امنه حقزاد


ارزیابی شاخص های پایداری حمل ونقل شهری با رویکرد اقتصاد سبز (مطالعه موردی : شهر ساری )

دوره 8، شماره 30، اسفند 1397، صفحه 104-120

10.30488/gps.2019.85835

معصومه براری؛ محمد تقی رضویان؛ جمیله توکلی نیا


ارزیابی شاخص‌های توسعه پایداری گردشگری در جوامع میزبان مطالعه موردی : شهرساری

دوره 6، شماره 21، آذر 1395، صفحه 160-172

احمد پور احمد؛ مهناز حسینی سیاه گلی؛ امین صفدری مولان


نقش مبلمان شهری در توسعه گردشگری. مطالعه موردی: شهرساری

دوره 3، شماره 10، اسفند 1392، صفحه 102-121

رضا لحمیان؛ مهدی عبوری؛ معصومه براری