کلیدواژه‌ها = مدیریت شهری
ارایۀ مدل مدیریت شهری اجتماع‌محور در شهر اهواز

دوره 12، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 59-74

10.30488/gps.2022.349936.3559

یاسین کاوه پور؛ ناصر اقبالی؛ فرهاد حمزه


بررسی و تحلیل حکمروایی خوب شهری در ایران :مورد مطالعه : شهر ایلام

دوره 7، شماره 24، شهریور 1396، صفحه 143-152

حسن حکمت نیا؛ محمد ملکی؛ میرنجف موسوی؛ علیرضا افشانی


بررسی میزان مشارکت شهروندان حاشیه شهرهای میانی در مدیریت شهری.مطالعه موردی: شهر بابل

دوره 4، شماره 12، شهریور 1393، صفحه 1-19

علیرضا خواجه شاهکوهی؛ علی اکبر نجفی کانی؛ طاهره بابائیان