دوره و شماره: دوره 11، شماره 41، آذر 1400، صفحه 1-182 
تحلیل تحولات فضایی بخش مرکزی شهر تهران بر اساس نظریه پیچیدگی

صفحه 23-42

10.30488/gps.2021.206086.3123

حسین حاتمی نژاد؛ احمد پوراحمد؛ کرامت الله زیاری؛ حسین بهبودی مقدم