دوره و شماره: دوره 8، شماره 29، پاییز 1397، صفحه 1-240 
8. تبیین و ارائه مدل ارزیابی اقتصاد گردشگری روستایی در ایران

صفحه 107-132

حسن اروجی؛ محمد علیزاده؛ ویدا ابیانه؛ سیدراشد صفوی