دوره و شماره: دوره 3، شماره 8، تیر 1392، صفحه 1-170 

مقاله علمی پژوهشی

تحلیل فضایی از تأثیر دین داری بر سرمایه اجتماعی

صفحه 1-22

جمال محمدی؛ محمود عیوضلو؛ داود عیوضلو؛ فرشته رضایی


بررسی سیر تحولات نخست شهری و نظام شهری منطقه زاگرس(1385-1355)

صفحه 23-45

صدیقه لطفی؛ کیومرث ایراندوست؛ ادریس باباخانزاده


تحلیل عملکرد فضایی مراکز آموزش عالی در توسعه پایدار فرهنگ شهری کلان شهر تهران

صفحه 47-67

سیدمهدی موسی کاظمی؛ محمدتقی رهنمایی؛ قدیر فیروزنیا؛ محسن گلپایگانی گلپایگانی


مقاله علمی پژوهشی

بررسی روند توسعه درون شهری با تاکید بر تغییرات تراکم و کاربری اراضی

صفحه 99-119

محسن احدنژاد؛ لیلا احمدی؛ اصغر شامی؛ تقی حیدری


شناسنامه علمی شماره

ارزیابی آسیب‌پذیریبخش مرکزی کلان‌شهرهای ایران در برابر بحران زلزله با استفاده از مدل IHWP

صفحه 137-156

علی زنگی آبادی؛ میثم رضایی؛ مهدی مؤمنی شهرکی؛ سارا میرزایی