تحلیلی بر وضعیت توزیع و خوشه بندی توسعه یافتگی منطقه ای در استان کرمانشاه

دوره 5، شماره 17، آذر 1394، صفحه 115-128

سعید ملکی؛ هادی علیزاده؛ صفیه دامن باغ


سنجش توزیع فضایی مولفه های صنعتی ازنظر برخورداری از سطوح توسعه نمونه موردی: شهرستان های استان اردبیل

دوره 8، شماره 28، شهریور 1397، صفحه 115-132

عطا غفاری گیلانده؛ علی عشقی چهاربرج؛ سعیده علوی؛ احمد آفتاب


آمایش فضایی مناطق شهری اردبیل با معیارهای شهر اصیل اسلامی

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 115-133

10.30488/gps.2022.309531.3460

اسمعیل دلیر؛ محمد تقی معصومی؛ رسول صمدزاده


تحلیل فضایی سطوح توسعه‌یافتگی شهرستان‌های استان کردستان

دوره 6، شماره 20، شهریور 1395، صفحه 117-128

علی شماعی؛ باقر احمدی


مطالعة فرونشست در شهر گرگان با استفاده از روش تداخل سنجی راداری

دوره 8، شماره 27، خرداد 1397، صفحه 117-128

مرجان تورانی؛ مریم آق آتابای؛ مه آسا روستایی


بررسی تحلیل فضایی گسترش فقرشهری در شهر تبریز

دوره 6، شماره 22، اسفند 1395، صفحه 125-136

فاطمه زادولی؛ شهریور روستایی؛ حسین کریم زاده


شناسایی عوامل کلیدی موثردر ایجاد نابرابریهای منطقه ای استان گلستان

دوره 9، شماره 31، خرداد 1398، صفحه 125-140

10.30488/gps.2019.90114

مسعود تقوایی؛ سیروس شفقی؛ محمدرضا قادری


بررسی تغییرات مورفولوژیکی رودخانه اترک در یک بازه زمانی 20 ساله

دوره 4، شماره 14، اسفند 1393، صفحه 129-150

سیامک شرفی؛ ابوالفضل شامی؛ مجتبی یمانی


بررسی آثار ناشی از توسعه شهر بر تناسب پهنه‌های دارای ارزش زیبایی شناختی (مطالعه موردی: شهر گرگان)

دوره 8، شماره 30، اسفند 1397، صفحه 135-148

10.30488/gps.2019.85839

سپیده سعیدی؛ سید حامد میرکریمی؛ مرجان محمد زاده؛ عبدالرسول سلمان ماهینی


تحلیل اثرات بحران پاندمیک (کووید-19) در بازتعریف فضاهای شهری مطالعه موردی: شهر تهران

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 135-153

10.30488/gps.2022.314251.3474

سعید امینی ورکی؛ فرزانه ساسان پور؛ طهمورث بهروزی نیا؛ حبیب ا... فصیحی


ارزیابی آسیب‌پذیریبخش مرکزی کلان‌شهرهای ایران در برابر بحران زلزله با استفاده از مدل IHWP

دوره 3، شماره 8، تیر 1392، صفحه 137-156

علی زنگی آبادی؛ میثم رضایی؛ مهدی مؤمنی شهرکی؛ سارا میرزایی


بررسی رابطه‌ بین سرمایه‌ اجتماعی و کیفیت زندگی در نواحی شهری

دوره 3، شماره 9، آذر 1392، صفحه 151-179

غلامرضا خوش فر؛ علیرضا خواجه‌شاهکوهی؛ شهاب کرمی؛ رضا بارگاهی