سنجش شاخص های ذهنی کیفیت زندگی شهری با رویکرد شهر سالم مطالعه موردی: شهر بهبهان

دوره 8، شماره 28، شهریور 1397، صفحه 1-18

سید علی علوی؛ محمدرضا عبودی؛ مهناز دانشور


تحلیل عدالت فضایی استانهای کشور با روش های MADM مطالعه موردی: بخش شبکه های ارتباطی استان کرمان

دوره 8، شماره 30، اسفند 1397، صفحه 1-18

10.30488/gps.2019.85829

فرزانه ساسان پور؛ سامان حیدری؛ اسماعیل پیری؛ باقر احمدی


اصلاح مسیر سیستم‌های اصلی حمل و نقل همگانی شهر مشهد با روش الگوریتم کلونی مورچگان و رویکرد افزایش دسترسی

دوره 9، شماره 32، شهریور 1398، صفحه 1-12

10.30488/gps.2019.91057

هومن شاداب مهر؛ محمد رحیم رهنما؛ محمد اجزاء شکوهی؛ عزت اله مافی


پهنه‌بندی خطر زمین لغزش در حوضۀ آبخیز اوغان استان گلستان با استفاده از مدل فازی

دوره 10، شماره 36، شهریور 1399، صفحه 1-14

10.30488/gps.2020.110893

غلامرضا غلامی کلاته؛ پرویز کردوانی؛ محسن رنجبر


یکپارچگی فضایی در بازآفرینی بافت‌های فرسوده : مورد مطالعه تهران

دوره 12، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 1-16

10.30488/gps.2020.223657.3210

موسی کمانرودی کجوری؛ محمد سلیمانی مهرنجانی؛ احمد زنگانه؛ شهرزاد شریف جاهد


بررسی عوامل موثر بر وضعیت آینده مسکن در کلانشهر تبریز

دوره 12، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 1-17

10.30488/gps.2021.252181.3318

رسول قربانی؛ هوشمند علیزاده؛ سونیا کرمی


واکاوی جایگاه کنشگران در تحقق‌پذیری مفهوم هارمونی در شهر هوشمند، مورد‌پژوهی شهر تهران

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 1-19

10.30488/gps.2023.363475.3584

لاله توانایی مروی؛ مصطفی بهزادفر؛ سید مجید مفیدی شمیرانی


تحلیل عوامل کلیدی مؤثر بر سیستم تولید - بازتولید بافت‌های فرسوده شهری با بهره‌گیری از تفکر سیستمی (موردمطالعه: شهر سمنان)

دوره 13، شماره 4، بهمن 1402، صفحه 1-20

10.30488/gps.2023.367558.3595

علی اکبر تقی پور؛ عیسی دادرسی سیسی؛ علی عرب اسماعیلی؛ پارسا احمدی دهرشید


بررسی توسعه کالبدی شهر زنجان با تاکید بر شاخصه های توسعه درون زا

دوره 7، شماره 23، خرداد 1396، صفحه 11-24

جلیل محمدی؛ علیرضا محمدی


مکانیابی بهینه‌ی توسعه فیزیکی شهر مراغه با تاکید بر پایداری شهری

دوره 6، شماره 19، خرداد 1395، صفحه 15-31

حسین حاتمی نژاد؛ علی عشقی چهاربرج